Daniel 6:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1841 [e]wə-ḏā-nî-yêlוְ֠דָנִיֵּאלand DanielNoun
1768 [e]kə-ḏîכְּדִ֨יwhenPrt
3046 [e]yə-ḏa‘יְדַ֜עknewVerb
1768 [e]dî-דִּֽי־thatPrt
7560 [e]rə-šîmרְשִׁ֤יםwas signedVerb
3792 [e]kə-ṯā-ḇāכְּתָבָא֙the writingNoun
5954 [e]‘alעַ֣לhe wentVerb
1005 [e]lə-ḇay-ṯêh,לְבַיְתֵ֔הּinto his houseNoun
3551 [e]wə-ḵaw-wînוְכַוִּ֨יןand his windowsNoun
6606 [e]pə-ṯî-ḥānפְּתִיחָ֥ןbeing openVerb
  lêhלֵהּ֙toPrep
5952 [e]bə-‘il-lî-ṯêh,בְּעִלִּיתֵ֔הּin his chamberNoun
5049 [e]ne-ḡeḏנֶ֖גֶדtowardPrep
3390 [e]yə-rū-šə-lem;יְרוּשְׁלֶ֑םJerusalemNoun
2166 [e]wə-zim-nînוְזִמְנִין֩and timesNoun
8532 [e]tə-lā-ṯāhתְּלָתָ֨הthreeNoun
3118 [e]ḇə-yō-w-māבְיוֹמָ֜אa dayNoun
1932 [e]ה֣וּא ׀hePro
1289 [e]bā-rêḵבָּרֵ֣ךְkneeledVerb
5922 [e]‘al-עַל־onPrep
1291 [e]bir-ḵō-w-hî,בִּרְכ֗וֹהִיhis kneesNoun
6739 [e]ū-mə-ṣal-lêוּמְצַלֵּ֤אand prayedVerb
3029 [e]ū-mō-w-ḏêוּמוֹדֵא֙and gave thanksVerb
6925 [e]qo-ḏāmקֳדָ֣םbeforePrep
426 [e]’ĕ-lā-hêh,אֱלָהֵ֔הּhis GodNoun
3606 [e]kāl-כָּל־asNoun
6903 [e]qo-ḇêlקֳבֵל֙according toSubst
1768 [e]dî-דִּֽי־now whenPrt
1934 [e]hă-wāהֲוָ֣אhe didVerb
5648 [e]‘ā-ḇêḏ,עָבֵ֔ד.. .. ..Verb
4481 [e]min-מִן־formerlyPrep
6928 [e]qaḏ-maṯקַדְמַ֖תpreviouslyNoun
1836 [e]də-nāh.דְּנָֽה׃timePro
  sס -  
Hebrew Texts
דניאל 6:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְ֠דָנִיֵּאל כְּדִ֨י יְדַ֜ע דִּֽי־רְשִׁ֤ים כְּתָבָא֙ עַ֣ל לְבַיְתֵ֔הּ וְכַוִּ֨ין פְּתִיחָ֥ן לֵהּ֙ בְּעִלִּיתֵ֔הּ נֶ֖גֶד יְרוּשְׁלֶ֑ם וְזִמְנִין֩ תְּלָתָ֨ה בְיֹומָ֜א ה֣וּא ׀ בָּרֵ֣ךְ עַל־בִּרְכֹ֗והִי וּמְצַלֵּ֤א וּמֹודֵא֙ קֳדָ֣ם אֱלָהֵ֔הּ כָּל־קֳבֵל֙ דִּֽי־הֲוָ֣א עָבֵ֔ד מִן־קַדְמַ֖ת דְּנָֽה׃ ס

דניאל 6:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ודניאל כדי ידע די־רשים כתבא על לביתה וכוין פתיחן לה בעליתה נגד ירושלם וזמנין תלתה ביומא הוא ׀ ברך על־ברכוהי ומצלא ומודא קדם אלהה כל־קבל די־הוא עבד מן־קדמת דנה׃ ס

Links
Daniel 6:10Daniel 6:10 Text AnalysisDaniel 6:10 InterlinearDaniel 6:10 MultilingualDaniel 6:10 TSKDaniel 6:10 Cross ReferencesDaniel 6:10 Bible HubDaniel 6:10 Biblia ParalelaDaniel 6:10 Chinese BibleDaniel 6:10 French BibleDaniel 6:10 German Bible

Bible Hub
Daniel 6:9
Top of Page
Top of Page