Daniel 5:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
576 [e]wa-’ă-nāhוַאֲנָה֙And IPro
8086 [e]šim-‘êṯשִׁמְעֵ֣תhave heardVerb
  [‘ă-la-yiḵ[עֲלַיִךְ -  
  ḵ]כ] -  
5921 [e](‘ă-lāḵ,(עֲלָ֔ךְandPrep
  q)ק)you 
1768 [e]dî-דִּֽי־thatPrt
  [ṯū-ḵal[תוּכַל -  
  ḵ]כ]you 
3202 [e](ṯî-kūl(תִיכּ֥וּלcanVerb
  q)ק) -  
6591 [e]piš-rînפִּשְׁרִ֛יןinterpretationsNoun
6590 [e]lə-mip̄-šarלְמִפְשַׁ֖רto giveVerb
7001 [e]wə-qiṭ-rînוְקִטְרִ֣יןand doubtsNoun
8271 [e]lə-miš-rê;לְמִשְׁרֵ֑אdissolveVerb
3705 [e]kə-‘anכְּעַ֡ןnowAdv
2006 [e]hênהֵן֩ifInj
  [tū-ḵal[תּוּכַל -  
  ḵ]כ]you 
3202 [e](ti-ḵūl(תִּכ֨וּלcanVerb
  q)ק) -  
3792 [e]kə-ṯā-ḇāכְּתָבָ֜אthe writingNoun
7123 [e]lə-miq-rê,לְמִקְרֵ֗אto readVerb
6591 [e]ū-p̄iš-rêhוּפִשְׁרֵהּ֙and to me the interpretationNoun
3046 [e]lə-hō-w-ḏā-‘u-ṯa-nî,לְהוֹדָ֣עֻתַ֔נִיmake knownVerb
711 [e]’ar-gə-wā-nāאַרְגְּוָנָ֣אwith scarletNoun
3848 [e]ṯil-baš,תִלְבַּ֗שׁyou shall be clothedVerb
  [wə-ham-mō-wn-ḵā[וְהַמֹּונְכָא -  
  ḵ]כ] -  
2002 [e](wə-ham-nî-ḵā(וְהַֽמְנִיכָ֤אa chainNoun
  q)ק) -  
1768 [e]ḏî-דִֽי־ofPrt
1722 [e]ḏa-hă-ḇāדַהֲבָא֙goldNoun
5922 [e]‘al-עַֽל־ofPrep
6676 [e]ṣaw-wə-rāḵ,צַוְּארָ֔ךְyour neckNoun
8531 [e]wə-ṯal-tāוְתַלְתָּ֥אand shall be the third rulerNoun
4437 [e]ḇə-mal-ḵū-ṯāבְמַלְכוּתָ֖אin the kingdomNoun
7981 [e]tiš-laṭ.תִּשְׁלַֽט׃shall be the third rulerVerb
  פ -  
Hebrew Texts
דניאל 5:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַאֲנָה֙ שִׁמְעֵ֣ת [עֲלַיִךְ כ] (עֲלָ֔ךְ ק) דִּֽי־ [תוּכַל כ] (תִיכּ֥וּל ק) פִּשְׁרִ֛ין לְמִפְשַׁ֖ר וְקִטְרִ֣ין לְמִשְׁרֵ֑א כְּעַ֡ן הֵן֩ [תּוּכַל כ] (תִּכ֨וּל ק) כְּתָבָ֜א לְמִקְרֵ֗א וּפִשְׁרֵהּ֙ לְהֹודָ֣עֻתַ֔נִי אַרְגְּוָנָ֣א תִלְבַּ֗שׁ [וְהַמֹּונְכָא כ] (וְהַֽמְנִיכָ֤א ק) דִֽי־דַהֲבָא֙ עַֽל־צַוְּארָ֔ךְ וְתַלְתָּ֥א בְמַלְכוּתָ֖א תִּשְׁלַֽט׃ פ

דניאל 5:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואנה שמעת [עליך כ] (עלך ק) די־ [תוכל כ] (תיכול ק) פשרין למפשר וקטרין למשרא כען הן [תוכל כ] (תכול ק) כתבא למקרא ופשרה להודעתני ארגונא תלבש [והמונכא כ] (והמניכא ק) די־דהבא על־צוארך ותלתא במלכותא תשלט׃ פ

Links
Daniel 5:16Daniel 5:16 Text AnalysisDaniel 5:16 InterlinearDaniel 5:16 MultilingualDaniel 5:16 TSKDaniel 5:16 Cross ReferencesDaniel 5:16 Bible HubDaniel 5:16 Biblia ParalelaDaniel 5:16 Chinese BibleDaniel 5:16 French BibleDaniel 5:16 German Bible

Bible Hub
Daniel 5:15
Top of Page
Top of Page