Daniel 5:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3705 [e]ū-ḵə-‘anוּכְעַ֞ןnowAdv
5954 [e]hu-‘al-lūהֻעַ֣לּוּhave been brought inVerb
6925 [e]qā-ḏā-may,קָֽדָמַ֗יin beforePrep
2445 [e]ḥak-kî-may-yāחַכִּֽימַיָּא֙the wiseAdj
826 [e]’ā-šə-p̄ay-yā,אָֽשְׁפַיָּ֔א[men] the astrologers meNoun
1768 [e]dî-דִּֽי־thatPrt
3792 [e]ḵə-ṯā-ḇāhכְתָבָ֤הwritingNoun
1836 [e]ḏə-nāhדְנָה֙thisPro
7123 [e]yiq-rō-wn,יִקְר֔וֹןthey should readVerb
6591 [e]ū-p̄iš-rêhוּפִשְׁרֵ֖הּand to me the interpretationNoun
3046 [e]lə-hō-w-ḏā-‘u-ṯa-nî;לְהוֹדָעֻתַ֑נִיmake knownVerb
3809 [e]wə-lā-וְלָֽא־but notAdv
3546 [e]ḵā-hă-lînכָהֲלִ֥יןdo they couldVerb
6591 [e]pə-šar-פְּשַֽׁר־the interpretationNoun
4406 [e]mil-lə-ṯāמִלְּתָ֖אof the messageNoun
2324 [e]lə-ha-ḥă-wā-yāh.לְהַחֲוָיָֽה׃showVerb
Hebrew Texts
דניאל 5:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּכְעַ֞ן הֻעַ֣לּוּ קָֽדָמַ֗י חַכִּֽימַיָּא֙ אָֽשְׁפַיָּ֔א דִּֽי־כְתָבָ֤ה דְנָה֙ יִקְרֹ֔ון וּפִשְׁרֵ֖הּ לְהֹודָעֻתַ֑נִי וְלָֽא־כָהֲלִ֥ין פְּשַֽׁר־מִלְּתָ֖א לְהַחֲוָיָֽה׃

דניאל 5:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכען העלו קדמי חכימיא אשפיא די־כתבה דנה יקרון ופשרה להודעתני ולא־כהלין פשר־מלתא להחויה׃

Links
Daniel 5:15Daniel 5:15 Text AnalysisDaniel 5:15 InterlinearDaniel 5:15 MultilingualDaniel 5:15 TSKDaniel 5:15 Cross ReferencesDaniel 5:15 Bible HubDaniel 5:15 Biblia ParalelaDaniel 5:15 Chinese BibleDaniel 5:15 French BibleDaniel 5:15 German Bible

Bible Hub
Daniel 5:14
Top of Page
Top of Page