Daniel 2:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1932 [e]wə-hūוְ֠הוּאAnd hePro
8133 [e]mə-haš-nêמְהַשְׁנֵ֤אchangesVerb
5732 [e]‘id-dā-nay-yāעִדָּנַיָּא֙the timesNoun
2166 [e]wə-zim-nay-yā,וְזִמְנַיָּ֔אand the seasonsNoun
5709 [e]mə-ha‘-dêhמְהַעְדֵּ֥הhe removesVerb
4430 [e]mal-ḵînמַלְכִ֖יןkingsNoun
6966 [e]ū-mə-hā-qêmוּמְהָקֵ֣יםand sets upVerb
4430 [e]mal-ḵîn;מַלְכִ֑יןkingsNoun
3052 [e]yā-hêḇיָהֵ֤בhe givesVerb
2452 [e]ḥā-ḵə-mə-ṯāחָכְמְתָא֙wisdomNoun
2445 [e]lə-ḥak-kî-mîn,לְחַכִּימִ֔יןto wiseAdj
4486 [e]ū-man-də-‘āוּמַנְדְּעָ֖אand knowledgeNoun
3046 [e]lə-yā-ḏə-‘êלְיָדְעֵ֥יto those who knowVerb
999 [e]ḇî-nāh.בִינָֽה׃to men of understandingNoun
Hebrew Texts
דניאל 2:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְ֠הוּא מְהַשְׁנֵ֤א עִדָּנַיָּא֙ וְזִמְנַיָּ֔א מְהַעְדֵּ֥ה מַלְכִ֖ין וּמְהָקֵ֣ים מַלְכִ֑ין יָהֵ֤ב חָכְמְתָא֙ לְחַכִּימִ֔ין וּמַנְדְּעָ֖א לְיָדְעֵ֥י בִינָֽה׃

דניאל 2:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והוא מהשנא עדניא וזמניא מהעדה מלכין ומהקים מלכין יהב חכמתא לחכימין ומנדעא לידעי בינה׃

Links
Daniel 2:21Daniel 2:21 Text AnalysisDaniel 2:21 InterlinearDaniel 2:21 MultilingualDaniel 2:21 TSKDaniel 2:21 Cross ReferencesDaniel 2:21 Bible HubDaniel 2:21 Biblia ParalelaDaniel 2:21 Chinese BibleDaniel 2:21 French BibleDaniel 2:21 German Bible

Bible Hub
Daniel 2:20
Top of Page
Top of Page