2 Kings 7:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6965 [e]way-yā-qū-mūוַיָּקוּמוּ֮and Why they aroseVerb
5127 [e]way-yā-nū-sūוַיָּנ֣וּסוּand fledVerb
5399 [e]ḇan-ne-šep̄בַנֶּשֶׁף֒in the twilightNoun
5800 [e]way-ya-‘az-ḇūוַיַּעַזְב֣וּand leftVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
168 [e]’ā-ho-lê-hem,אָהֳלֵיהֶ֗םtheir tentsNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
5483 [e]sū-sê-hemסֽוּסֵיהֶם֙their horsesNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
2543 [e]ḥă-mō-rê-hem,חֲמֹ֣רֵיהֶ֔םtheir donkeysNoun
4264 [e]ham-ma-ḥă-nehהַֽמַּחֲנֶ֖הeven the campNoun
834 [e]ka-’ă-šer-כַּאֲשֶׁר־asPrt
1931 [e]hî;הִ֑יאit [was]Pro
5127 [e]way-yā-nu-sūוַיָּנֻ֖סוּand fledVerb
413 [e]’el-אֶל־forPrep
5315 [e]nap̄-šām.נַפְשָֽׁם׃their lifeNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 7:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּקוּמוּ֮ וַיָּנ֣וּסוּ בַנֶּשֶׁף֒ וַיַּעַזְב֣וּ אֶת־אָהֳלֵיהֶ֗ם וְאֶת־סֽוּסֵיהֶם֙ וְאֶת־חֲמֹ֣רֵיהֶ֔ם הַֽמַּחֲנֶ֖ה כַּאֲשֶׁר־הִ֑יא וַיָּנֻ֖סוּ אֶל־נַפְשָֽׁם׃

מלכים ב 7:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקומו וינוסו בנשף ויעזבו את־אהליהם ואת־סוסיהם ואת־חמריהם המחנה כאשר־היא וינסו אל־נפשם׃

Links
2 Kings 7:72 Kings 7:7 Text Analysis2 Kings 7:7 Interlinear2 Kings 7:7 Multilingual2 Kings 7:7 TSK2 Kings 7:7 Cross References2 Kings 7:7 Bible Hub2 Kings 7:7 Biblia Paralela2 Kings 7:7 Chinese Bible2 Kings 7:7 French Bible2 Kings 7:7 German Bible

Bible Hub
2 Kings 7:6
Top of Page
Top of Page