2 Kings 3:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־when allNoun
4124 [e]mō-w-’āḇמוֹאָב֙the MoabitesNoun
8085 [e]šā-mə-‘ū,שָֽׁמְע֔וּheardVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־thatConj
5927 [e]‘ā-lūעָל֥וּcame upVerb
4428 [e]ham-mə-lā-ḵîmהַמְּלָכִ֖יםthat the kingsNoun
3898 [e]lə-hil-lā-ḥemלְהִלָּ֣חֶםto fightVerb
  bām;בָּ֑םinPrep
6817 [e]way-yiṣ-ṣā-‘ă-qū,וַיִּצָּעֲק֗וּthey gathered allVerb
3605 [e]mik-kōlמִכֹּ֨לthat allNoun
2296 [e]ḥō-ḡêrחֹגֵ֤רwere able to put onVerb
2290 [e]ḥă-ḡō-rāhחֲגֹרָה֙on armorNoun
4605 [e]wā-ma‘-lāh,וָמַ֔עְלָהand upwardSubst
5975 [e]way-ya-‘am-ḏūוַיַּעַמְד֖וּand stoodVerb
5921 [e]‘al-עַֽל־inPrep
1366 [e]hag-gə-ḇūl.הַגְּבֽוּל׃the borderNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 3:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְכָל־מֹואָב֙ שָֽׁמְע֔וּ כִּֽי־עָל֥וּ הַמְּלָכִ֖ים לְהִלָּ֣חֶם בָּ֑ם וַיִּצָּעֲק֗וּ מִכֹּ֨ל חֹגֵ֤ר חֲגֹרָה֙ וָמַ֔עְלָה וַיַּעַמְד֖וּ עַֽל־הַגְּבֽוּל׃

מלכים ב 3:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכל־מואב שמעו כי־עלו המלכים להלחם בם ויצעקו מכל חגר חגרה ומעלה ויעמדו על־הגבול׃

Links
2 Kings 3:212 Kings 3:21 Text Analysis2 Kings 3:21 Interlinear2 Kings 3:21 Multilingual2 Kings 3:21 TSK2 Kings 3:21 Cross References2 Kings 3:21 Bible Hub2 Kings 3:21 Biblia Paralela2 Kings 3:21 Chinese Bible2 Kings 3:21 French Bible2 Kings 3:21 German Bible

Bible Hub
2 Kings 3:20
Top of Page
Top of Page