2 Kings 22:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3282 [e]ya-‘anיַ֠עַןbecausePrep
7401 [e]raḵ-רַךְ־was tenderVerb
3824 [e]lə-ḇā-ḇə-ḵāלְבָ֨בְךָ֜your heartNoun
3665 [e]wat-tik-kā-na‘וַתִּכָּנַ֣ע ׀and you have humbled yourselfVerb
6440 [e]mip-pə-nêמִפְּנֵ֣יbeforeNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֗הthe LORDNoun
8085 [e]bə-šā-mə-‘ă-ḵāבְּֽשָׁמְעֲךָ֡when you heardVerb
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רwhatPrt
1696 [e]dib-bar-tîדִּבַּרְתִּי֩I spokeVerb
5921 [e]‘al-עַל־againstPrep
4725 [e]ham-mā-qō-wmהַמָּק֨וֹםplaceNoun
2088 [e]haz-zehהַזֶּ֜הthisPro
5921 [e]wə-‘al-וְעַל־and againstPrep
3427 [e]yō-šə-ḇāw,יֹשְׁבָ֗יוthe inhabitantsVerb
1961 [e]lih-yō-wṯלִהְי֤וֹתthat they should becomeVerb
8047 [e]lə-šam-māhלְשַׁמָּה֙a desolationNoun
7045 [e]wə-liq-lā-lāh,וְלִקְלָלָ֔הand a curseNoun
7167 [e]wat-tiq-ra‘וַתִּקְרַע֙and have toreVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
899 [e]bə-ḡā-ḏe-ḵā,בְּגָדֶ֔יךָyour clothesNoun
1058 [e]wat-tiḇ-kehוַתִּבְכֶּ֖הand weptVerb
6440 [e]lə-p̄ā-nāy;לְפָנָ֑יbeforeNoun
1571 [e]wə-ḡamוְגַ֧םand also meAdv
595 [e]’ā-nō-ḵîאָנֹכִ֛יI [am]Pro
8085 [e]šā-ma‘-tîשָׁמַ֖עְתִּיhave heardVerb
5002 [e]nə-’um-נְאֻם־[thee] saidNoun
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃the LORDNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 22:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
יַ֠עַן רַךְ־לְבָ֨בְךָ֜ וַתִּכָּנַ֣ע ׀ מִפְּנֵ֣י יְהוָ֗ה בְּֽשָׁמְעֲךָ֡ אֲשֶׁ֣ר דִּבַּרְתִּי֩ עַל־הַמָּקֹ֨ום הַזֶּ֜ה וְעַל־יֹשְׁבָ֗יו לִהְיֹ֤ות לְשַׁמָּה֙ וְלִקְלָלָ֔ה וַתִּקְרַע֙ אֶת־בְּגָדֶ֔יךָ וַתִּבְכֶּ֖ה לְפָנָ֑י וְגַ֧ם אָנֹכִ֛י שָׁמַ֖עְתִּי נְאֻם־יְהוָֽה׃

מלכים ב 22:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
יען רך־לבבך ותכנע ׀ מפני יהוה בשמעך אשר דברתי על־המקום הזה ועל־ישביו להיות לשמה ולקללה ותקרע את־בגדיך ותבכה לפני וגם אנכי שמעתי נאם־יהוה׃

Links
2 Kings 22:192 Kings 22:19 Text Analysis2 Kings 22:19 Interlinear2 Kings 22:19 Multilingual2 Kings 22:19 TSK2 Kings 22:19 Cross References2 Kings 22:19 Bible Hub2 Kings 22:19 Biblia Paralela2 Kings 22:19 Chinese Bible2 Kings 22:19 French Bible2 Kings 22:19 German Bible

Bible Hub
2 Kings 22:18
Top of Page
Top of Page