2 Kings 17:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6999 [e]way-qaṭ-ṭə-rū-וַיְקַטְּרוּ־and they burnt incenseVerb
8033 [e]šāmשָׁם֙thereAdv
3605 [e]bə-ḵālבְּכָל־on allNoun
1116 [e]bā-mō-wṯ,בָּמ֔וֹתthe high placesNoun
1471 [e]kag-gō-w-yimכַּגּוֹיִ֕םas the nationsNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־whomPrt
1540 [e]heḡ-lāhהֶגְלָ֥הcarried awayVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הthe LORDNoun
6440 [e]mip-pə-nê-hem;מִפְּנֵיהֶ֑םbefore themNoun
6213 [e]way-ya-‘ă-śūוַֽיַּעֲשׂוּ֙and workedVerb
1697 [e]də-ḇā-rîmדְּבָרִ֣יםthingsNoun
7451 [e]rā-‘îm,רָעִ֔יםwickedAdj
3707 [e]lə-haḵ-‘îsלְהַכְעִ֖יסto provokeVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃the LORDNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 17:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְקַטְּרוּ־שָׁם֙ בְּכָל־בָּמֹ֔ות כַּגֹּויִ֕ם אֲשֶׁר־הֶגְלָ֥ה יְהוָ֖ה מִפְּנֵיהֶ֑ם וַֽיַּעֲשׂוּ֙ דְּבָרִ֣ים רָעִ֔ים לְהַכְעִ֖יס אֶת־יְהוָֽה׃

מלכים ב 17:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקטרו־שם בכל־במות כגוים אשר־הגלה יהוה מפניהם ויעשו דברים רעים להכעיס את־יהוה׃

Links
2 Kings 17:112 Kings 17:11 Text Analysis2 Kings 17:11 Interlinear2 Kings 17:11 Multilingual2 Kings 17:11 TSK2 Kings 17:11 Cross References2 Kings 17:11 Bible Hub2 Kings 17:11 Biblia Paralela2 Kings 17:11 Chinese Bible2 Kings 17:11 French Bible2 Kings 17:11 German Bible

Bible Hub
2 Kings 17:10
Top of Page
Top of Page