2 Chronicles 6:32
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1571 [e]wə-ḡamוְגַ֣םMoreover alsoAdv
413 [e]’el-אֶל־concerningPrep
5237 [e]han-nā-ḵə-rî,הַנָּכְרִ֗יthe strangerAdj
834 [e]’ă-šerאֲ֠שֶׁרthatPrt
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
5971 [e]mê-‘am-mə-ḵāמֵעַמְּךָ֣of your peopleNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵל֮IsraelNoun
1931 [e]הוּא֒hePro
935 [e]ū-ḇāוּבָ֣א ׀but has comeVerb
776 [e]mê-’e-reṣמֵאֶ֣רֶץcountryNoun
7350 [e]rə-ḥō-w-qāh,רְחוֹקָ֗הfrom a farAdj
4616 [e]lə-ma-‘anלְמַ֨עַןto the end thatSubst
8034 [e]šim-ḵāשִׁמְךָ֤of nameNoun
1419 [e]hag-gā-ḏō-wlהַגָּדוֹל֙for your greatAdj
3027 [e]wə-yā-ḏə-ḵāוְיָדְךָ֣and handNoun
2389 [e]ha-ḥă-zā-qāh,הַחֲזָקָ֔הYour mightyAdj
2220 [e]ū-zə-rō-w-‘ă-ḵāוּֽזְרֽוֹעֲךָ֖and armNoun
5186 [e]han-nə-ṭū-yāh;הַנְּטוּיָ֑הyour stretched outVerb
935 [e]ū-ḇā-’ūוּבָ֥אוּand if they comeVerb
6419 [e]wə-hiṯ-pal-lūוְהִֽתְפַּלְל֖וּand prayVerb
413 [e]’el-אֶל־inPrep
1004 [e]hab-ba-yiṯהַבַּ֥יִתhouseNoun
2088 [e]haz-zeh.הַזֶּֽה׃thisPro
Hebrew Texts
דברי הימים ב 6:32 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְגַ֣ם אֶל־הַנָּכְרִ֗י אֲ֠שֶׁר לֹ֥א מֵעַמְּךָ֣ יִשְׂרָאֵל֮ הוּא֒ וּבָ֣א ׀ מֵאֶ֣רֶץ רְחֹוקָ֗ה לְמַ֨עַן שִׁמְךָ֤ הַגָּדֹול֙ וְיָדְךָ֣ הַחֲזָקָ֔ה וּֽזְרֹֽועֲךָ֖ הַנְּטוּיָ֑ה וּבָ֥אוּ וְהִֽתְפַּלְל֖וּ אֶל־הַבַּ֥יִת הַזֶּֽה׃

דברי הימים ב 6:32 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וגם אל־הנכרי אשר לא מעמך ישראל הוא ובא ׀ מארץ רחוקה למען שמך הגדול וידך החזקה וזרועך הנטויה ובאו והתפללו אל־הבית הזה׃

Links
2 Chronicles 6:322 Chronicles 6:32 Text Analysis2 Chronicles 6:32 Interlinear2 Chronicles 6:32 Multilingual2 Chronicles 6:32 TSK2 Chronicles 6:32 Cross References2 Chronicles 6:32 Bible Hub2 Chronicles 6:32 Biblia Paralela2 Chronicles 6:32 Chinese Bible2 Chronicles 6:32 French Bible2 Chronicles 6:32 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 6:31
Top of Page
Top of Page