2 Chronicles 32:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7971 [e]way-yiš-laḥוַיִּשְׁלַ֤חAnd sentVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙the LORDNoun
4397 [e]mal-’āḵ,מַלְאָ֔ךְan angelNoun
3582 [e]way-yaḵ-ḥêḏוַיַּכְחֵ֞דand that cut offVerb
3605 [e]kāl-כָּל־the allNoun
1368 [e]gib-bō-wrגִּבּ֥וֹרmighty menAdj
2428 [e]ḥa-yilחַ֙יִל֙of valorNoun
5057 [e]wə-nā-ḡîḏוְנָגִ֣ידand the leadersNoun
8269 [e]wə-śār,וְשָׂ֔רand captainsNoun
4264 [e]bə-ma-ḥă-nêhבְּמַחֲנֵ֖הin the campNoun
4428 [e]me-leḵמֶ֣לֶךְof the kingNoun
804 [e]’aš-šūr;אַשּׁ֑וּרof AssyriaNoun
7725 [e]way-yā-šāḇוַיָּשָׁב֩so he returnedVerb
1322 [e]bə-ḇō-šeṯבְּבֹ֨שֶׁתin shameNoun
6440 [e]pā-nîmפָּנִ֜יםof faceNoun
776 [e]lə-’ar-ṣōw,לְאַרְצ֗וֹto his own landNoun
935 [e]way-yā-ḇōוַיָּבֹא֙when he was come intoVerb
1004 [e]bêṯבֵּ֣יתthe houseNoun
430 [e]’ĕ-lō-hāw,אֱלֹהָ֔יוof his godNoun
  [ū-mî-ṣî-’ōw[וּמִיצִיאֹו -  
  ḵ]כ] -  
3329 [e](ū-mî-ṣî-’ê(וּמִֽיצִיאֵ֣יthey who came forthAdj
  q)ק) -  
4578 [e]mê-‘āw,מֵעָ֔יוof his own himNoun
8033 [e]šāmשָׁ֖םthereAdv
5307 [e]hip-pî-lu-hūהִפִּילֻ֥הוּslewVerb
2719 [e]ḇe-ḥā-reḇ.בֶחָֽרֶב׃with the swordNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 32:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁלַ֤ח יְהוָה֙ מַלְאָ֔ךְ וַיַּכְחֵ֞ד כָּל־גִּבֹּ֥ור חַ֙יִל֙ וְנָגִ֣יד וְשָׂ֔ר בְּמַחֲנֵ֖ה מֶ֣לֶךְ אַשּׁ֑וּר וַיָּשָׁב֩ בְּבֹ֨שֶׁת פָּנִ֜ים לְאַרְצֹ֗ו וַיָּבֹא֙ בֵּ֣ית אֱלֹהָ֔יו [וּמִיצִיאֹו כ] (וּמִֽיצִיאֵ֣י ק) מֵעָ֔יו שָׁ֖ם הִפִּילֻ֥הוּ בֶחָֽרֶב׃

דברי הימים ב 32:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישלח יהוה מלאך ויכחד כל־גבור חיל ונגיד ושר במחנה מלך אשור וישב בבשת פנים לארצו ויבא בית אלהיו [ומיציאו כ] (ומיציאי ק) מעיו שם הפילהו בחרב׃

Links
2 Chronicles 32:212 Chronicles 32:21 Text Analysis2 Chronicles 32:21 Interlinear2 Chronicles 32:21 Multilingual2 Chronicles 32:21 TSK2 Chronicles 32:21 Cross References2 Chronicles 32:21 Bible Hub2 Chronicles 32:21 Biblia Paralela2 Chronicles 32:21 Chinese Bible2 Chronicles 32:21 French Bible2 Chronicles 32:21 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 32:20
Top of Page
Top of Page