2 Chronicles 26:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3947 [e]way-yiq-ḥūוַיִּקְח֞וּand tookVerb
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
5971 [e]‘amעַ֤םthe peopleNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָה֙of JudahNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5818 [e]‘uz-zî-yā-hū,עֻזִּיָּ֔הוּUzziahNoun
1931 [e]wə-hūוְה֕וּאand whoPro
1121 [e]ben-בֶּן־oldNoun
8337 [e]šêšשֵׁ֥שׁsixNoun
6240 [e]‘eś-rêhעֶשְׂרֵ֖הand tenNoun
8141 [e]šā-nāh;שָׁנָ֑הyearsNoun
4427 [e]way-yam-lî-ḵūוַיַּמְלִ֣יכוּand made him kingVerb
853 [e]’ō-ṯōw,אֹת֔וֹ - Acc
8478 [e]ta-ḥaṯתַּ֖חַתin the room ofNoun
1 [e]’ā-ḇîwאָבִ֥יוhis fatherNoun
558 [e]’ă-maṣ-yā-hū.אֲמַצְיָֽהוּ׃AmaziahNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 26:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקְח֞וּ כָּל־עַ֤ם יְהוּדָה֙ אֶת־עֻזִּיָּ֔הוּ וְה֕וּא בֶּן־שֵׁ֥שׁ עֶשְׂרֵ֖ה שָׁנָ֑ה וַיַּמְלִ֣יכוּ אֹתֹ֔ו תַּ֖חַת אָבִ֥יו אֲמַצְיָֽהוּ׃

דברי הימים ב 26:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקחו כל־עם יהודה את־עזיהו והוא בן־שש עשרה שנה וימליכו אתו תחת אביו אמציהו׃

Links
2 Chronicles 26:12 Chronicles 26:1 Text Analysis2 Chronicles 26:1 Interlinear2 Chronicles 26:1 Multilingual2 Chronicles 26:1 TSK2 Chronicles 26:1 Cross References2 Chronicles 26:1 Bible Hub2 Chronicles 26:1 Biblia Paralela2 Chronicles 26:1 Chinese Bible2 Chronicles 26:1 French Bible2 Chronicles 26:1 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 25:28
Top of Page
Top of Page