2 Chronicles 25:28
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5375 [e]way-yiś-śā-’u-hūוַיִּשָּׂאֻ֖הוּAnd they broughtVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
5483 [e]has-sū-sîm;הַסּוּסִ֑יםhorsesNoun
6912 [e]way-yiq-bə-rūוַֽיִּקְבְּר֥וּand buriedVerb
853 [e]’ō-ṯōwאֹת֛וֹhimAcc
5973 [e]‘im-עִם־withPrep
1 [e]’ă-ḇō-ṯāwאֲבֹתָ֖יוhis fathersNoun
5892 [e]bə-‘îrבְּעִ֥ירin the cityNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh.יְהוּדָֽה׃of JudahNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 25:28 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשָּׂאֻ֖הוּ עַל־הַסּוּסִ֑ים וַֽיִּקְבְּר֥וּ אֹתֹ֛ו עִם־אֲבֹתָ֖יו בְּעִ֥יר יְהוּדָֽה׃

דברי הימים ב 25:28 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישאהו על־הסוסים ויקברו אתו עם־אבתיו בעיר יהודה׃

Links
2 Chronicles 25:282 Chronicles 25:28 Text Analysis2 Chronicles 25:28 Interlinear2 Chronicles 25:28 Multilingual2 Chronicles 25:28 TSK2 Chronicles 25:28 Cross References2 Chronicles 25:28 Bible Hub2 Chronicles 25:28 Biblia Paralela2 Chronicles 25:28 Chinese Bible2 Chronicles 25:28 French Bible2 Chronicles 25:28 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 25:27
Top of Page
Top of Page