2 Chronicles 21:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
310 [e]wə-’a-ḥă-rêוְאַחֲרֵ֖יAnd afterAdv
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
2063 [e]zōṯ;זֹ֑אתthisPro
5062 [e]nə-ḡā-p̄ōwנְגָפ֨וֹstruckVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֧ה ׀the LORD himNoun
4578 [e]bə-mê-‘āwבְּמֵעָ֛יוin his bowelsNoun
2483 [e]lā-ḥo-lîלָחֳלִ֖יdiseaseNoun
369 [e]lə-’ênלְאֵ֥יןwith an incurablePrt
4832 [e]mar-pê.מַרְפֵּֽא׃.. .. ..Noun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 21:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאַחֲרֵ֖י כָּל־זֹ֑את נְגָפֹ֨ו יְהוָ֧ה ׀ בְּמֵעָ֛יו לָחֳלִ֖י לְאֵ֥ין מַרְפֵּֽא׃

דברי הימים ב 21:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואחרי כל־זאת נגפו יהוה ׀ במעיו לחלי לאין מרפא׃

Links
2 Chronicles 21:182 Chronicles 21:18 Text Analysis2 Chronicles 21:18 Interlinear2 Chronicles 21:18 Multilingual2 Chronicles 21:18 TSK2 Chronicles 21:18 Cross References2 Chronicles 21:18 Bible Hub2 Chronicles 21:18 Biblia Paralela2 Chronicles 21:18 Chinese Bible2 Chronicles 21:18 French Bible2 Chronicles 21:18 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 21:17
Top of Page
Top of Page