2 Chronicles 2:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6213 [e]way-ya-‘aśוַיַּ֨עַשׂAnd he setVerb
1992 [e]mê-hemמֵהֶ֜םlikePro
7657 [e]šiḇ-‘îmשִׁבְעִ֥יםseventyNoun
505 [e]’e-lep̄אֶ֙לֶף֙thousandNoun
5449 [e]sab-bāl,סַבָּ֔ל[to be] them bearers of burdensNoun
8084 [e]ū-šə-mō-nîmוּשְׁמֹנִ֥יםand eightyAdj
505 [e]’e-lep̄אֶ֖לֶףthousandNoun
2672 [e]ḥō-ṣêḇחֹצֵ֣ב[to be] hewersVerb
2022 [e]bā-hār;בָּהָ֑רin the mountainNoun
7969 [e]ū-šə-lō-šeṯוּשְׁלֹ֤שֶׁתand threeNoun
505 [e]’ă-lā-p̄îmאֲלָפִים֙thousandNoun
8337 [e]wə-šêšוְשֵׁ֣שׁand sixNoun
3967 [e]mê-’ō-wṯ,מֵא֔וֹתhundredNoun
5329 [e]mə-naṣ-ṣə-ḥîmמְנַצְּחִ֖יםoverseersVerb
5647 [e]lə-ha-‘ă-ḇîḏלְהַעֲבִ֥ידto setVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5971 [e]hā-‘ām.הָעָֽם׃the peopleNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 2:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּ֨עַשׂ מֵהֶ֜ם שִׁבְעִ֥ים אֶ֙לֶף֙ סַבָּ֔ל וּשְׁמֹנִ֥ים אֶ֖לֶף חֹצֵ֣ב בָּהָ֑ר וּשְׁלֹ֤שֶׁת אֲלָפִים֙ וְשֵׁ֣שׁ מֵאֹ֔ות מְנַצְּחִ֖ים לְהַעֲבִ֥יד אֶת־הָעָֽם׃

דברי הימים ב 2:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעש מהם שבעים אלף סבל ושמנים אלף חצב בהר ושלשת אלפים ושש מאות מנצחים להעביד את־העם׃

Links
2 Chronicles 2:182 Chronicles 2:18 Text Analysis2 Chronicles 2:18 Interlinear2 Chronicles 2:18 Multilingual2 Chronicles 2:18 TSK2 Chronicles 2:18 Cross References2 Chronicles 2:18 Bible Hub2 Chronicles 2:18 Biblia Paralela2 Chronicles 2:18 Chinese Bible2 Chronicles 2:18 French Bible2 Chronicles 2:18 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 2:17
Top of Page
Top of Page