2 Chronicles 2:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5608 [e]way-yis-pōrוַיִּסְפֹּ֣רAnd numberedVerb
8010 [e]šə-lō-mōh,שְׁלֹמֹ֗הSolomonNoun
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
376 [e]hā-’ă-nā-šîmהָאֲנָשִׁ֤יםthe strangersNoun
1616 [e]hag-gê-rîmהַגֵּירִים֙.. .. ..Noun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁר֙that [were]Prt
776 [e]bə-’e-reṣבְּאֶ֣רֶץin the landNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לof IsraelNoun
310 [e]’a-ḥă-rêאַחֲרֵ֣יafterAdv
5610 [e]has-sə-p̄ār,הַסְּפָ֔רthe numberingNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רwith whichPrt
5608 [e]sə-p̄ā-rāmסְפָרָ֖םhad numberedVerb
1732 [e]dā-wîḏדָּוִ֣ידDavidNoun
1 [e]’ā-ḇîw;אָבִ֑יוhis father themNoun
4672 [e]way-yim-mā-ṣə-’ū,וַיִּמָּצְא֗וּand they were foundVerb
3967 [e]mê-’āhמֵאָ֤הa hundredNoun
2572 [e]wa-ḥă-miš-šîmוַחֲמִשִּׁים֙and fiftyNoun
505 [e]’e-lep̄,אֶ֔לֶףthousandNoun
7969 [e]ū-šə-lō-šeṯוּשְׁלֹ֥שֶׁתand threeNoun
505 [e]’ă-lā-p̄îmאֲלָפִ֖יםthousandNoun
8337 [e]wə-šêšוְשֵׁ֥שׁand sixNoun
3967 [e]mê-’ō-wṯ.מֵאֽוֹת׃hundredNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 2:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּסְפֹּ֣ר שְׁלֹמֹ֗ה כָּל־הָאֲנָשִׁ֤ים הַגֵּירִים֙ אֲשֶׁר֙ בְּאֶ֣רֶץ יִשְׂרָאֵ֔ל אַחֲרֵ֣י הַסְּפָ֔ר אֲשֶׁ֥ר סְפָרָ֖ם דָּוִ֣יד אָבִ֑יו וַיִּמָּצְא֗וּ מֵאָ֤ה וַחֲמִשִּׁים֙ אֶ֔לֶף וּשְׁלֹ֥שֶׁת אֲלָפִ֖ים וְשֵׁ֥שׁ מֵאֹֽות׃

דברי הימים ב 2:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויספר שלמה כל־האנשים הגירים אשר בארץ ישראל אחרי הספר אשר ספרם דויד אביו וימצאו מאה וחמשים אלף ושלשת אלפים ושש מאות׃

Links
2 Chronicles 2:172 Chronicles 2:17 Text Analysis2 Chronicles 2:17 Interlinear2 Chronicles 2:17 Multilingual2 Chronicles 2:17 TSK2 Chronicles 2:17 Cross References2 Chronicles 2:17 Bible Hub2 Chronicles 2:17 Biblia Paralela2 Chronicles 2:17 Chinese Bible2 Chronicles 2:17 French Bible2 Chronicles 2:17 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 2:16
Top of Page
Top of Page