2 Chronicles 18:31
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַיְהִ֡יAnd it came to passVerb
7200 [e]kir-’ō-wṯכִּרְאוֹת֩sawVerb
8269 [e]śā-rêשָׂרֵ֨יwhen the captainsNoun
7393 [e]hā-re-ḵeḇהָרֶ֜כֶבof the chariotsNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3092 [e]yə-hō-wō-šā-p̄āṭ,יְהוֹשָׁפָ֗טJehoshaphatNoun
1992 [e]wə-hêm-māhוְהֵ֤מָּהthat theyPro
559 [e]’ā-mə-rūאָֽמְרוּ֙saidVerb
4428 [e]me-leḵמֶ֣לֶךְ[is] the kingNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֣לof IsraelNoun
1931 [e]hū,ה֔וּאitPro
5437 [e]way-yā-sōb-būוַיָּסֹ֥בּוּ[is] Therefore they compassedVerb
5921 [e]‘ā-lāwעָלָ֖יוaboutPrep
3898 [e]lə-hil-lā-ḥêm;לְהִלָּחֵ֑םto fightVerb
2199 [e]way-yiz-‘aqוַיִּזְעַ֤קbut cried outVerb
3092 [e]yə-hō-wō-šā-p̄āṭיְהֽוֹשָׁפָט֙JehoshaphatNoun
3068 [e]Yah-wehוַֽיהוָ֣הthe LORDNoun
5826 [e]‘ă-zā-rōw,עֲזָר֔וֹhelpedVerb
5496 [e]way-sî-ṯêmוַיְסִיתֵ֥םand moved himVerb
430 [e]’ĕ-lō-hîmאֱלֹהִ֖יםand God themNoun
4480 [e]mim-men-nū.מִמֶּֽנּוּ׃fromPrep
Hebrew Texts
דברי הימים ב 18:31 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֡י כִּרְאֹות֩ שָׂרֵ֨י הָרֶ֜כֶב אֶת־יְהֹושָׁפָ֗ט וְהֵ֤מָּה אָֽמְרוּ֙ מֶ֣לֶךְ יִשְׂרָאֵ֣ל ה֔וּא וַיָּסֹ֥בּוּ עָלָ֖יו לְהִלָּחֵ֑ם וַיִּזְעַ֤ק יְהֹֽושָׁפָט֙ וַֽיהוָ֣ה עֲזָרֹ֔ו וַיְסִיתֵ֥ם אֱלֹהִ֖ים מִמֶּֽנּוּ׃

דברי הימים ב 18:31 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי כראות שרי הרכב את־יהושפט והמה אמרו מלך ישראל הוא ויסבו עליו להלחם ויזעק יהושפט ויהוה עזרו ויסיתם אלהים ממנו׃

Links
2 Chronicles 18:312 Chronicles 18:31 Text Analysis2 Chronicles 18:31 Interlinear2 Chronicles 18:31 Multilingual2 Chronicles 18:31 TSK2 Chronicles 18:31 Cross References2 Chronicles 18:31 Bible Hub2 Chronicles 18:31 Biblia Paralela2 Chronicles 18:31 Chinese Bible2 Chronicles 18:31 French Bible2 Chronicles 18:31 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 18:30
Top of Page
Top of Page