2 Chronicles 12:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3665 [e]ū-ḇə-hik-kā-nə-‘ōw,וּבְהִכָּֽנְע֗וֹwhen he humbledVerb
7725 [e]šāḇשָׁ֤בturnedVerb
4480 [e]mim-men-nūמִמֶּ֙נּוּ֙fromPrep
639 [e]’ap̄-אַף־the wrathNoun
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הof the LORD himNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אwho he would notAdv
7843 [e]lə-haš-ḥîṯלְהַשְׁחִ֖יתdo so as not to destroyVerb
3617 [e]lə-ḵā-lāh;לְכָלָ֑ה[him] altogetherNoun
1571 [e]wə-ḡamוְגַם֙and alsoAdv
3063 [e]bî-hū-ḏāh,בִּֽיהוּדָ֔הin JudahNoun
1961 [e]hā-yāhהָיָ֖הwentVerb
1697 [e]də-ḇā-rîmדְּבָרִ֥יםthingsNoun
2896 [e]ṭō-w-ḇîm.טוֹבִֽים׃wellAdj
  sס -  
Hebrew Texts
דברי הימים ב 12:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְהִכָּֽנְעֹ֗ו שָׁ֤ב מִמֶּ֙נּוּ֙ אַף־יְהוָ֔ה וְלֹ֥א לְהַשְׁחִ֖ית לְכָלָ֑ה וְגַם֙ בִּֽיהוּדָ֔ה הָיָ֖ה דְּבָרִ֥ים טֹובִֽים׃ ס

דברי הימים ב 12:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובהכנעו שב ממנו אף־יהוה ולא להשחית לכלה וגם ביהודה היה דברים טובים׃ ס

Links
2 Chronicles 12:122 Chronicles 12:12 Text Analysis2 Chronicles 12:12 Interlinear2 Chronicles 12:12 Multilingual2 Chronicles 12:12 TSK2 Chronicles 12:12 Cross References2 Chronicles 12:12 Bible Hub2 Chronicles 12:12 Biblia Paralela2 Chronicles 12:12 Chinese Bible2 Chronicles 12:12 French Bible2 Chronicles 12:12 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 12:11
Top of Page
Top of Page