1 Samuel 25:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4191 [e]way-yā-māṯוַיָּ֣מָתAnd diedVerb
8050 [e]šə-mū-’êl,שְׁמוּאֵ֔לSamuelNoun
6908 [e]way-yiq-qā-ḇə-ṣūוַיִּקָּבְצ֤וּand were gathered togetherVerb
3605 [e]ḵālכָל־allNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵל֙the IsraelitesNoun
5594 [e]way-yis-pə-ḏū-וַיִּסְפְּדוּ־and lamentedVerb
  lōw,ל֔וֹto himPrep
6912 [e]way-yiq-bə-ru-hūוַיִּקְבְּרֻ֥הוּand buried himVerb
1004 [e]bə-ḇê-ṯōwבְּבֵית֖וֹin his houseNoun
7414 [e]bā-rā-māh;בָּרָמָ֑הin RamahNoun
6965 [e]way-yā-qāmוַיָּ֣קָםAnd aroseVerb
1732 [e]dā-wiḏ,דָּוִ֔דDavidNoun
3381 [e]way-yê-reḏוַיֵּ֖רֶדand went downVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
4057 [e]miḏ-barמִדְבַּ֥רthe wildernessNoun
6290 [e]pā-rān.פָּארָֽן׃of ParanNoun
  sס -  
Hebrew Texts
שמואל א 25:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּ֣מָת שְׁמוּאֵ֔ל וַיִּקָּבְצ֤וּ כָל־יִשְׂרָאֵל֙ וַיִּסְפְּדוּ־לֹ֔ו וַיִּקְבְּרֻ֥הוּ בְּבֵיתֹ֖ו בָּרָמָ֑ה וַיָּ֣קָם דָּוִ֔ד וַיֵּ֖רֶד אֶל־מִדְבַּ֥ר פָּארָֽן׃ ס

שמואל א 25:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וימת שמואל ויקבצו כל־ישראל ויספדו־לו ויקברהו בביתו ברמה ויקם דוד וירד אל־מדבר פארן׃ ס

Links
1 Samuel 25:11 Samuel 25:1 Text Analysis1 Samuel 25:1 Interlinear1 Samuel 25:1 Multilingual1 Samuel 25:1 TSK1 Samuel 25:1 Cross References1 Samuel 25:1 Bible Hub1 Samuel 25:1 Biblia Paralela1 Samuel 25:1 Chinese Bible1 Samuel 25:1 French Bible1 Samuel 25:1 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 24:22
Top of Page
Top of Page