1 Samuel 17:28
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8085 [e]way-yiš-ma‘וַיִּשְׁמַ֤עAnd heardVerb
446 [e]’ĕ-lî-’āḇאֱלִיאָב֙EliabNoun
251 [e]’ā-ḥîwאָחִ֣יוbrotherNoun
1419 [e]hag-gā-ḏō-wl,הַגָּד֔וֹלhis oldestAdj
1696 [e]bə-ḏab-bə-rōwבְּדַבְּר֖וֹwhen he spokeVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
376 [e]hā-’ă-nā-šîm;הָאֲנָשִׁ֑יםthe menNoun
2734 [e]way-yi-ḥar-וַיִּֽחַר־and was kindledVerb
639 [e]’ap̄אַף֩angerNoun
446 [e]’ĕ-lî-’āḇאֱלִיאָ֨בof EliabNoun
1732 [e]bə-ḏā-wiḏבְּדָוִ֜דagainst DavidNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶר ׀and he saidVerb
4100 [e]lām-māh-לָמָּה־WhyPro
2088 [e]zehזֶּ֣הhave youPro
3381 [e]yā-raḏ-tā,יָרַ֗דְתָּcame you downVerb
5921 [e]wə-‘al-וְעַל־and hither? and withPrep
4310 [e]מִ֨יwhomPro
5203 [e]nā-ṭaš-tāנָטַ֜שְׁתָּhave you leftVerb
4592 [e]mə-‘aṭמְעַ֨טfewSubst
6629 [e]haṣ-ṣōnהַצֹּ֤אןsheepNoun
2007 [e]hā-hên-nāhהָהֵ֙נָּה֙thosePro
4057 [e]bam-miḏ-bār,בַּמִּדְבָּ֔רin the wildernessNoun
589 [e]’ă-nîאֲנִ֧יI [am]Pro
3045 [e]yā-ḏa‘-tîיָדַ֣עְתִּיknowVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
2087 [e]zə-ḏō-nə-ḵā,זְדֹנְךָ֗your prideNoun
853 [e]wə-’êṯוְאֵת֙andAcc
7455 [e]rō-a‘רֹ֣עַthe naughtinessNoun
3824 [e]lə-ḇā-ḇe-ḵā,לְבָבֶ֔ךָof your heartNoun
3588 [e]kî,כִּ֗יforConj
4616 [e]lə-ma-‘anלְמַ֛עַןto the end thatSubst
7200 [e]rə-’ō-wṯרְא֥וֹתyou might seeVerb
4421 [e]ham-mil-ḥā-māhהַמִּלְחָמָ֖הthe battleNoun
3381 [e]yā-rā-ḏə-tā.יָרָֽדְתָּ׃you have come downVerb
Hebrew Texts
שמואל א 17:28 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁמַ֤ע אֱלִיאָב֙ אָחִ֣יו הַגָּדֹ֔ול בְּדַבְּרֹ֖ו אֶל־הָאֲנָשִׁ֑ים וַיִּֽחַר־אַף֩ אֱלִיאָ֨ב בְּדָוִ֜ד וַיֹּ֣אמֶר ׀ לָמָּה־זֶּ֣ה יָרַ֗דְתָּ וְעַל־מִ֨י נָטַ֜שְׁתָּ מְעַ֨ט הַצֹּ֤אן הָהֵ֙נָּה֙ בַּמִּדְבָּ֔ר אֲנִ֧י יָדַ֣עְתִּי אֶת־זְדֹנְךָ֗ וְאֵת֙ רֹ֣עַ לְבָבֶ֔ךָ כִּ֗י לְמַ֛עַן רְאֹ֥ות הַמִּלְחָמָ֖ה יָרָֽדְתָּ׃

שמואל א 17:28 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישמע אליאב אחיו הגדול בדברו אל־האנשים ויחר־אף אליאב בדוד ויאמר ׀ למה־זה ירדת ועל־מי נטשת מעט הצאן ההנה במדבר אני ידעתי את־זדנך ואת רע לבבך כי למען ראות המלחמה ירדת׃

Links
1 Samuel 17:281 Samuel 17:28 Text Analysis1 Samuel 17:28 Interlinear1 Samuel 17:28 Multilingual1 Samuel 17:28 TSK1 Samuel 17:28 Cross References1 Samuel 17:28 Bible Hub1 Samuel 17:28 Biblia Paralela1 Samuel 17:28 Chinese Bible1 Samuel 17:28 French Bible1 Samuel 17:28 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 17:27
Top of Page
Top of Page