1 Kings 7:26
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5672 [e]wə-‘ā-ḇə-yōwוְעָבְי֣וֹand thick [was]Noun
2947 [e]ṭe-p̄aḥ,טֶ֔פַחAnd it a handbreadthNoun
8193 [e]ū-śə-p̄ā-ṯōwוּשְׂפָת֛וֹand the brimNoun
4639 [e]kə-ma-‘ă-śêhכְּמַעֲשֵׂ֥הthereof was workedNoun
8193 [e]śə-p̄aṯ-שְׂפַת־like the brimNoun
3563 [e]kō-wsכּ֖וֹסof a cupNoun
6525 [e]pe-raḥפֶּ֣רַחwith flowersNoun
7799 [e]šō-wō-šān;שׁוֹשָׁ֑ןof liliesNoun
505 [e]’al-pa-yimאַלְפַּ֥יִםtwo thousandNoun
1324 [e]baṯבַּ֖תbathsNoun
3557 [e]yā-ḵîl.יָכִֽיל׃it containedVerb
  פ -  
Hebrew Texts
מלכים א 7:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעָבְיֹ֣ו טֶ֔פַח וּשְׂפָתֹ֛ו כְּמַעֲשֵׂ֥ה שְׂפַת־כֹּ֖וס פֶּ֣רַח שֹׁושָׁ֑ן אַלְפַּ֥יִם בַּ֖ת יָכִֽיל׃ פ

מלכים א 7:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועביו טפח ושפתו כמעשה שפת־כוס פרח שושן אלפים בת יכיל׃ פ

Links
1 Kings 7:261 Kings 7:26 Text Analysis1 Kings 7:26 Interlinear1 Kings 7:26 Multilingual1 Kings 7:26 TSK1 Kings 7:26 Cross References1 Kings 7:26 Bible Hub1 Kings 7:26 Biblia Paralela1 Kings 7:26 Chinese Bible1 Kings 7:26 French Bible1 Kings 7:26 German Bible

Bible Hub
1 Kings 7:25
Top of Page
Top of Page