1 Kings 20:41
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4116 [e]way-ma-hêrוַיְמַהֵ֕רAnd he hurriedVerb
5493 [e]way-yā-sarוַיָּ֙סַר֙and tookVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
666 [e]hā-’ă-p̄êr,הָ֣אֲפֵ֔רthe ashesNoun
  [mê-‘al[מֵעַל -  
  ḵ]כ] -  
5921 [e](mê-‘ă-lê(מֵעֲלֵ֖יaway fromPrep
  q)ק) -  
5869 [e]‘ê-nāw;עֵינָ֑יוhis faceNoun
5234 [e]way-yak-kêrוַיַּכֵּ֤רand discernedVerb
853 [e]’ō-ṯōwאֹתוֹ֙ - Acc
4428 [e]me-leḵמֶ֣לֶךְthe kingNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לof IsraelNoun
3588 [e]כִּ֥יforConj
5030 [e]mê-han-nə-ḇi-’îmמֵֽהַנְּבִאִ֖ים[was] of the prophetsNoun
1931 [e]hū.הֽוּא׃hePro
Hebrew Texts
מלכים א 20:41 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְמַהֵ֕ר וַיָּ֙סַר֙ אֶת־הָ֣אֲפֵ֔ר [מֵעַל כ] (מֵעֲלֵ֖י ק) עֵינָ֑יו וַיַּכֵּ֤ר אֹתֹו֙ מֶ֣לֶךְ יִשְׂרָאֵ֔ל כִּ֥י מֵֽהַנְּבִאִ֖ים הֽוּא׃

מלכים א 20:41 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וימהר ויסר את־האפר [מעל כ] (מעלי ק) עיניו ויכר אתו מלך ישראל כי מהנבאים הוא׃

Links
1 Kings 20:411 Kings 20:41 Text Analysis1 Kings 20:41 Interlinear1 Kings 20:41 Multilingual1 Kings 20:41 TSK1 Kings 20:41 Cross References1 Kings 20:41 Bible Hub1 Kings 20:41 Biblia Paralela1 Kings 20:41 Chinese Bible1 Kings 20:41 French Bible1 Kings 20:41 German Bible

Bible Hub
1 Kings 20:40
Top of Page
Top of Page