1 Kings 20:25
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
859 [e]wə-’at-tāhוְאַתָּ֣הand youPro
4487 [e]ṯim-neh-תִֽמְנֶה־musterVerb
  lə-ḵāלְךָ֣ ׀to youPrep
2428 [e]ḥa-yilחַ֡יִלan armyNoun
2428 [e]ka-ḥa-yilכַּחַיִל֩like the armyNoun
5307 [e]han-nō-p̄êlהַנֹּפֵ֨לthat you have lostVerb
853 [e]mê-’ō-w-ṯāḵמֵאוֹתָ֜ךְ - Acc
5483 [e]wə-sūsוְס֣וּסand horseNoun
5483 [e]kas-sūsכַּסּ֣וּס ׀for horseNoun
7393 [e]wə-re-ḵeḇוְרֶ֣כֶבand chariotNoun
7393 [e]kā-re-ḵeḇ,כָּרֶ֗כֶבfor chariotNoun
3898 [e]wə-nil-lā-ḥă-māhוְנִֽלָּחֲמָ֤הand we will fight againstVerb
853 [e]’ō-w-ṯāmאוֹתָם֙themAcc
4334 [e]bam-mî-šō-wr,בַּמִּישׁ֔וֹרin the plainNoun
518 [e]’im-אִם־surelyConj
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
2388 [e]ne-ḥĕ-zaqנֶחֱזַ֖קwe shall be strongerVerb
1992 [e]mê-hem;מֵהֶ֑םand hePro
8085 [e]way-yiš-ma‘וַיִּשְׁמַ֥עAnd he listenedVerb
6963 [e]lə-qō-lāmלְקֹלָ֖םto their voiceNoun
6213 [e]way-ya-‘aśוַיַּ֥עַשׂand didVerb
3651 [e]kên.כֵּֽן׃soAdj
  פ -  
Hebrew Texts
מלכים א 20:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאַתָּ֣ה תִֽמְנֶה־לְךָ֣ ׀ חַ֡יִל כַּחַיִל֩ הַנֹּפֵ֨ל מֵאֹותָ֜ךְ וְס֣וּס כַּסּ֣וּס ׀ וְרֶ֣כֶב כָּרֶ֗כֶב וְנִֽלָּחֲמָ֤ה אֹותָם֙ בַּמִּישֹׁ֔ור אִם־לֹ֥א נֶחֱזַ֖ק מֵהֶ֑ם וַיִּשְׁמַ֥ע לְקֹלָ֖ם וַיַּ֥עַשׂ כֵּֽן׃ פ

מלכים א 20:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואתה תמנה־לך ׀ חיל כחיל הנפל מאותך וסוס כסוס ׀ ורכב כרכב ונלחמה אותם במישור אם־לא נחזק מהם וישמע לקלם ויעש כן׃ פ

Links
1 Kings 20:251 Kings 20:25 Text Analysis1 Kings 20:25 Interlinear1 Kings 20:25 Multilingual1 Kings 20:25 TSK1 Kings 20:25 Cross References1 Kings 20:25 Bible Hub1 Kings 20:25 Biblia Paralela1 Kings 20:25 Chinese Bible1 Kings 20:25 French Bible1 Kings 20:25 German Bible

Bible Hub
1 Kings 20:24
Top of Page
Top of Page