1 Kings 12:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1 [e]’ā-ḇî-ḵāאָבִ֖יךָyour fatherNoun
7185 [e]hiq-šāhהִקְשָׁ֣הgrievousVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5923 [e]‘ul-lê-nū;עֻלֵּ֑נוּmade our yokeNoun
859 [e]wə-’at-tāhוְאַתָּ֡הtherefore make youPro
6258 [e]‘at-tāhעַתָּ֣הnow usAdv
7043 [e]hā-qêlהָקֵל֩lighterVerb
5656 [e]mê-‘ă-ḇō-ḏaṯמֵעֲבֹדַ֨תserviceNoun
1 [e]’ā-ḇî-ḵāאָבִ֜יךָof your fatherNoun
7186 [e]haq-qā-šāh,הַקָּשָׁ֗הgrievousAdj
5923 [e]ū-mê-‘ul-lōwוּמֵעֻלּ֧וֹand yokeNoun
3515 [e]hak-kā-ḇêḏהַכָּבֵ֛דhis heavyAdj
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
5414 [e]nā-ṯanנָתַ֥ןhe putVerb
5921 [e]‘ā-lê-nūעָלֵ֖ינוּonPrep
5647 [e]wə-na-‘aḇ-ḏe-kā.וְנַעַבְדֶֽךָּ׃and we will serveVerb
Hebrew Texts
מלכים א 12:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אָבִ֖יךָ הִקְשָׁ֣ה אֶת־עֻלֵּ֑נוּ וְאַתָּ֡ה עַתָּ֣ה הָקֵל֩ מֵעֲבֹדַ֨ת אָבִ֜יךָ הַקָּשָׁ֗ה וּמֵעֻלֹּ֧ו הַכָּבֵ֛ד אֲשֶׁר־נָתַ֥ן עָלֵ֖ינוּ וְנַעַבְדֶֽךָּ׃

מלכים א 12:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אביך הקשה את־עלנו ואתה עתה הקל מעבדת אביך הקשה ומעלו הכבד אשר־נתן עלינו ונעבדך׃

Links
1 Kings 12:41 Kings 12:4 Text Analysis1 Kings 12:4 Interlinear1 Kings 12:4 Multilingual1 Kings 12:4 TSK1 Kings 12:4 Cross References1 Kings 12:4 Bible Hub1 Kings 12:4 Biblia Paralela1 Kings 12:4 Chinese Bible1 Kings 12:4 French Bible1 Kings 12:4 German Bible

Bible Hub
1 Kings 12:3
Top of Page
Top of Page