1 Kings 12:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6258 [e]wə-‘at-tāh,וְעַתָּ֗הnowAdv
1 [e]’ā-ḇîאָבִי֙whereas my fatherNoun
6006 [e]he‘-mîsהֶעְמִ֤יסdid loadVerb
5921 [e]‘ă-lê-ḵemעֲלֵיכֶם֙.. .. ..Prep
5923 [e]‘ōlעֹ֣לyoke youNoun
3515 [e]kā-ḇêḏ,כָּבֵ֔דwith a heavyAdj
589 [e]wa-’ă-nîוַאֲנִ֖יand IPro
3254 [e]’ō-w-sîp̄אוֹסִ֣יףwill addVerb
5921 [e]‘al-עַֽל־to youPrep
5923 [e]‘ul-lə-ḵem;עֻלְּכֶ֑םyokeNoun
1 [e]’ā-ḇî,אָבִ֗יmy fatherNoun
3256 [e]yis-sarיִסַּ֤רhas chastisedVerb
853 [e]’eṯ-ḵemאֶתְכֶם֙youAcc
7752 [e]baš-šō-w-ṭîm,בַּשּׁוֹטִ֔יםwith whipsNoun
589 [e]wa-’ă-nîוַאֲנִ֕יbut IPro
3256 [e]’ă-yas-sêrאֲיַסֵּ֥רwill chastiseVerb
853 [e]’eṯ-ḵemאֶתְכֶ֖םyouAcc
6137 [e]bā-‘aq-rab-bîm.בָּעַקְרַבִּֽים׃with scorpionsNoun
Hebrew Texts
מלכים א 12:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעַתָּ֗ה אָבִי֙ הֶעְמִ֤יס עֲלֵיכֶם֙ עֹ֣ל כָּבֵ֔ד וַאֲנִ֖י אֹוסִ֣יף עַֽל־עֻלְּכֶ֑ם אָבִ֗י יִסַּ֤ר אֶתְכֶם֙ בַּשֹּׁוטִ֔ים וַאֲנִ֕י אֲיַסֵּ֥ר אֶתְכֶ֖ם בָּעַקְרַבִּֽים׃

מלכים א 12:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועתה אבי העמיס עליכם על כבד ואני אוסיף על־עלכם אבי יסר אתכם בשוטים ואני איסר אתכם בעקרבים׃

Links
1 Kings 12:111 Kings 12:11 Text Analysis1 Kings 12:11 Interlinear1 Kings 12:11 Multilingual1 Kings 12:11 TSK1 Kings 12:11 Cross References1 Kings 12:11 Bible Hub1 Kings 12:11 Biblia Paralela1 Kings 12:11 Chinese Bible1 Kings 12:11 French Bible1 Kings 12:11 German Bible

Bible Hub
1 Kings 12:10
Top of Page
Top of Page