1 Kings 12:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1696 [e]way-ḏab-bə-rūוַיְדַבְּר֣וּspokeVerb
413 [e]’ê-lāw,אֵלָ֗יוuntoPrep
3206 [e]hay-lā-ḏîmהַיְלָדִים֙the young menNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רthatPrt
1431 [e]gā-ḏə-lūגָּדְל֣וּwere grown upVerb
854 [e]’it-tōwאִתּוֹ֮withPrep
559 [e]lê-mōrלֵאמֹר֒sayingVerb
3541 [e]kōh-כֹּֽה־ThusAdv
559 [e]ṯō-marתֹאמַ֣רshall you speakVerb
5971 [e]lā-‘āmלָעָ֣םpeopleNoun
2088 [e]haz-zehהַזֶּ֡הto thisPro
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁר֩thatPrt
1696 [e]dib-bə-rūדִּבְּר֨וּspokeVerb
413 [e]’ê-le-ḵāאֵלֶ֜יךָunto youPrep
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֗רsayingVerb
1 [e]’ā-ḇî-ḵāאָבִ֙יךָ֙your fatherNoun
3513 [e]hiḵ-bîḏהִכְבִּ֣ידheavyVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5923 [e]‘ul-lê-nū,עֻלֵּ֔נוּmade our yokeNoun
859 [e]wə-’at-tāhוְאַתָּ֖הbut make you [it]Pro
7043 [e]hā-qêlהָקֵ֣לlighterVerb
5921 [e]mê-‘ā-lê-nū;מֵעָלֵ֑ינוּto usPrep
3541 [e]kōhכֹּ֚הthusAdv
1696 [e]tə-ḏab-bêrתְּדַבֵּ֣רshall you sayVerb
413 [e]’ă-lê-hem,אֲלֵיהֶ֔םunto themPrep
6995 [e]qā-ṭān-nîקָֽטָנִּ֥יMy littleNoun
5666 [e]‘ā-ḇāhעָבָ֖ה[finger] shall be thickerVerb
4975 [e]mim-mā-ṯə-nêמִמָּתְנֵ֥יloinsNoun
1 [e]’ā-ḇî.אָבִֽי׃of than my fatherNoun
Hebrew Texts
מלכים א 12:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְדַבְּר֣וּ אֵלָ֗יו הַיְלָדִים֙ אֲשֶׁ֨ר גָּדְל֣וּ אִתֹּו֮ לֵאמֹר֒ כֹּֽה־תֹאמַ֣ר לָעָ֣ם הַזֶּ֡ה אֲשֶׁר֩ דִּבְּר֨וּ אֵלֶ֜יךָ לֵאמֹ֗ר אָבִ֙יךָ֙ הִכְבִּ֣יד אֶת־עֻלֵּ֔נוּ וְאַתָּ֖ה הָקֵ֣ל מֵעָלֵ֑ינוּ כֹּ֚ה תְּדַבֵּ֣ר אֲלֵיהֶ֔ם קָֽטָנִּ֥י עָבָ֖ה מִמָּתְנֵ֥י אָבִֽי׃

מלכים א 12:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וידברו אליו הילדים אשר גדלו אתו לאמר כה־תאמר לעם הזה אשר דברו אליך לאמר אביך הכביד את־עלנו ואתה הקל מעלינו כה תדבר אליהם קטני עבה ממתני אבי׃

Links
1 Kings 12:101 Kings 12:10 Text Analysis1 Kings 12:10 Interlinear1 Kings 12:10 Multilingual1 Kings 12:10 TSK1 Kings 12:10 Cross References1 Kings 12:10 Bible Hub1 Kings 12:10 Biblia Paralela1 Kings 12:10 Chinese Bible1 Kings 12:10 French Bible1 Kings 12:10 German Bible

Bible Hub
1 Kings 12:9
Top of Page
Top of Page