1 Chronicles 7:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5921 [e]wa-‘ă-lê-hemוַעֲלֵיהֶ֨םAnd withPrep
8435 [e]lə-ṯō-lə-ḏō-w-ṯāmלְתֹלְדוֹתָ֜םWith them by their generationsNoun
1004 [e]lə-ḇêṯלְבֵ֣יתafter the houseNoun
1 [e]’ă-ḇō-w-ṯām,אֲבוֹתָ֗םof their fathers [were]Noun
1416 [e]gə-ḏū-ḏêגְּדוּדֵי֙bandsNoun
6635 [e]ṣə-ḇāצְבָ֣אof soldiersNoun
4421 [e]mil-ḥā-māh,מִלְחָמָ֔הfor warNoun
7970 [e]šə-lō-šîmשְׁלֹשִׁ֥יםthirtyNoun
8337 [e]wə-šiš-šāhוְשִׁשָּׁ֖הand sixNoun
505 [e]’ā-lep̄;אָ֑לֶףthousandNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
7235 [e]hir-būהִרְבּ֥וּ[men] they had manyVerb
802 [e]nā-šîmנָשִׁ֖יםwivesNoun
1121 [e]ū-ḇā-nîm.וּבָנִֽים׃and sonsNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 7:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַעֲלֵיהֶ֨ם לְתֹלְדֹותָ֜ם לְבֵ֣ית אֲבֹותָ֗ם גְּדוּדֵי֙ צְבָ֣א מִלְחָמָ֔ה שְׁלֹשִׁ֥ים וְשִׁשָּׁ֖ה אָ֑לֶף כִּֽי־הִרְבּ֥וּ נָשִׁ֖ים וּבָנִֽים׃

דברי הימים א 7:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועליהם לתלדותם לבית אבותם גדודי צבא מלחמה שלשים וששה אלף כי־הרבו נשים ובנים׃

Links
1 Chronicles 7:41 Chronicles 7:4 Text Analysis1 Chronicles 7:4 Interlinear1 Chronicles 7:4 Multilingual1 Chronicles 7:4 TSK1 Chronicles 7:4 Cross References1 Chronicles 7:4 Bible Hub1 Chronicles 7:4 Biblia Paralela1 Chronicles 7:4 Chinese Bible1 Chronicles 7:4 French Bible1 Chronicles 7:4 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 7:3
Top of Page
Top of Page