1 Chronicles 7:23
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
935 [e]way-yā-ḇōוַיָּבֹא֙when he went inVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
802 [e]’iš-tōw,אִשְׁתּ֔וֹhis wifeNoun
2029 [e]wat-ta-harוַתַּ֖הַרand she conceivedVerb
3205 [e]wat-tê-leḏוַתֵּ֣לֶדand boreVerb
1121 [e]bên;בֵּ֑ןa sonNoun
7121 [e]way-yiq-rāוַיִּקְרָ֤אand he calledVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
8034 [e]šə-mōwשְׁמוֹ֙his nameNoun
1283 [e]bə-rî-‘āh,בְּרִיעָ֔הBeriahNoun
3588 [e]כִּ֥יbecauseConj
7451 [e]ḇə-rā-‘āhבְרָעָ֖הevilAdj
1961 [e]hā-yə-ṯāhהָיְתָ֥הit wentVerb
1004 [e]bə-ḇê-ṯōw.בְּבֵיתֽוֹ׃upon his houseNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 7:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּבֹא֙ אֶל־אִשְׁתֹּ֔ו וַתַּ֖הַר וַתֵּ֣לֶד בֵּ֑ן וַיִּקְרָ֤א אֶת־שְׁמֹו֙ בְּרִיעָ֔ה כִּ֥י בְרָעָ֖ה הָיְתָ֥ה בְּבֵיתֹֽו׃

דברי הימים א 7:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויבא אל־אשתו ותהר ותלד בן ויקרא את־שמו בריעה כי ברעה היתה בביתו׃

Links
1 Chronicles 7:231 Chronicles 7:23 Text Analysis1 Chronicles 7:23 Interlinear1 Chronicles 7:23 Multilingual1 Chronicles 7:23 TSK1 Chronicles 7:23 Cross References1 Chronicles 7:23 Bible Hub1 Chronicles 7:23 Biblia Paralela1 Chronicles 7:23 Chinese Bible1 Chronicles 7:23 French Bible1 Chronicles 7:23 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 7:22
Top of Page
Top of Page