1 Chronicles 5:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3117 [e]ū-ḇî-mêוּבִימֵ֣יand in the daysNoun
7586 [e]šā-’ūl,שָׁא֗וּלof SaulNoun
6213 [e]‘ā-śūעָשׂ֤וּthey madeVerb
4421 [e]mil-ḥā-māhמִלְחָמָה֙warNoun
5973 [e]‘im-עִם־withPrep
1905 [e]ha-haḡ-ri-’îm,הַֽהַגְרִאִ֔יםthe HagaritesNoun
5307 [e]way-yip-pə-lūוַֽיִּפְּל֖וּand who fellVerb
3027 [e]bə-yā-ḏām;בְּיָדָ֑םby their handNoun
3427 [e]way-yê-šə-ḇūוַיֵּשְׁבוּ֙and they dwelledVerb
168 [e]bə-’ā-ho-lê-hem,בְּאָ֣הֳלֵיהֶ֔םin their tentsNoun
5921 [e]‘al-עַֽל־throughoutPrep
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
6440 [e]pə-nêפְּנֵ֖יthroughoutNoun
4217 [e]miz-rāḥמִזְרָ֥חthe eastNoun
1568 [e]lag-gil-‘āḏ.לַגִּלְעָֽד׃of GileadNoun
  פ -  
Hebrew Texts
דברי הימים א 5:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבִימֵ֣י שָׁא֗וּל עָשׂ֤וּ מִלְחָמָה֙ עִם־הַֽהַגְרִאִ֔ים וַֽיִּפְּל֖וּ בְּיָדָ֑ם וַיֵּשְׁבוּ֙ בְּאָ֣הֳלֵיהֶ֔ם עַֽל־כָּל־פְּנֵ֖י מִזְרָ֥ח לַגִּלְעָֽד׃ פ

דברי הימים א 5:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובימי שאול עשו מלחמה עם־ההגראים ויפלו בידם וישבו באהליהם על־כל־פני מזרח לגלעד׃ פ

Links
1 Chronicles 5:101 Chronicles 5:10 Text Analysis1 Chronicles 5:10 Interlinear1 Chronicles 5:10 Multilingual1 Chronicles 5:10 TSK1 Chronicles 5:10 Cross References1 Chronicles 5:10 Bible Hub1 Chronicles 5:10 Biblia Paralela1 Chronicles 5:10 Chinese Bible1 Chronicles 5:10 French Bible1 Chronicles 5:10 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 5:9
Top of Page
Top of Page