1 Chronicles 4:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7121 [e]way-yiq-rāוַיִּקְרָ֣אAnd calledVerb
3258 [e]ya‘-bêṣיַ֠עְבֵּץJabezNoun
430 [e]lê-lō-hêלֵאלֹהֵ֨יon the GodNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֜לof IsraelNoun
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֗רsayingVerb
518 [e]’im-אִם־Oh thatConj
1288 [e]bā-rêḵבָּרֵ֨ךְyou would bless meVerb
1288 [e]tə-ḇā-ră-ḵê-nîתְּבָרֲכֵ֜נִיindeedVerb
7235 [e]wə-hir-bî-ṯāוְהִרְבִּ֤יתָand enlargeVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1366 [e]gə-ḇū-lîגְּבוּלִי֙my coastNoun
1961 [e]wə-hā-yə-ṯāhוְהָיְתָ֤הthat might beVerb
3027 [e]yā-ḏə-ḵāיָדְךָ֙your handNoun
5973 [e]‘im-mî,עִמִּ֔יwith mePrep
6213 [e]wə-‘ā-śî-ṯāוְעָשִׂ֥יתָthat you would keepVerb
7451 [e]mê-rā-‘āhמֵּרָעָ֖ה[me] evilAdj
1115 [e]lə-ḇil-tîלְבִלְתִּ֣יthat it may notSubst
6087 [e]‘ā-ṣə-bî;עָצְבִּ֑יdo grieveVerb
935 [e]way-yā-ḇêוַיָּבֵ֥אand granted meVerb
430 [e]’ĕ-lō-hîmאֱלֹהִ֖ים! And God himNoun
853 [e]’êṯאֵ֥ת - Acc
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־that whichPrt
7592 [e]šā-’āl.שָׁאָֽל׃he requestedVerb
Hebrew Texts
דברי הימים א 4:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקְרָ֣א יַ֠עְבֵּץ לֵאלֹהֵ֨י יִשְׂרָאֵ֜ל לֵאמֹ֗ר אִם־בָּרֵ֨ךְ תְּבָרֲכֵ֜נִי וְהִרְבִּ֤יתָ אֶת־גְּבוּלִי֙ וְהָיְתָ֤ה יָדְךָ֙ עִמִּ֔י וְעָשִׂ֥יתָ מֵּרָעָ֖ה לְבִלְתִּ֣י עָצְבִּ֑י וַיָּבֵ֥א אֱלֹהִ֖ים אֵ֥ת אֲשֶׁר־שָׁאָֽל׃

דברי הימים א 4:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקרא יעבץ לאלהי ישראל לאמר אם־ברך תברכני והרבית את־גבולי והיתה ידך עמי ועשית מרעה לבלתי עצבי ויבא אלהים את אשר־שאל׃

Links
1 Chronicles 4:101 Chronicles 4:10 Text Analysis1 Chronicles 4:10 Interlinear1 Chronicles 4:10 Multilingual1 Chronicles 4:10 TSK1 Chronicles 4:10 Cross References1 Chronicles 4:10 Bible Hub1 Chronicles 4:10 Biblia Paralela1 Chronicles 4:10 Chinese Bible1 Chronicles 4:10 French Bible1 Chronicles 4:10 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 4:9
Top of Page
Top of Page