4.Mosebog 34
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1HERREN talede fremdeles til Moses og sagde:1Og Herren talte til Moses og sa: 1Och HERREN talade till Mose och sade:
2Byd Israeliterne og sig til dem: Naar i kommer til Kana'ans Land — det er det Land, der skal tilfalde eder som Arvelod, Kana'ans Land i hele dets Udstrækning —2Byd Israels barn og si til dem: Når I kommer inn i Kana'ans land, så er dette det land som skal tilfalle eder som arv - Kana'ans land, så langt dets grenser når. 2Bjud Israels barn och säg till dem: När I kommen till Kanaans land, då är detta det land som skall tillfalla eder såsom arvedel: Kanaans land, så långt dess gränser nå.
3saa skal eders Sydside strække sig fra Zins Ørken langs med Edom; eders Sydgrænse skal mod Øst begynde ved Enden af Salthavet;3På sydsiden skal eders land gå fra ørkenen Sin langsmed Edom, og eders sydgrense skal i øst begynne ved enden av Salthavet. 3Edert land skall på södra sidan sträcka sig från öknen Sin utmed Edom; och eder södra gräns skall i öster begynna vid ändan av Salthavet.
4saa skal eders Grænse dreje sønden om Akrabbimpasset, naa til Zin og ende sønden for Kadesj-Barnea; saa skal den løbe hen til Hazar-Addar og naa til Azmon;4Så skal grensen svinge sørom Akrabbim-skaret og gå frem til Sin, og den skal gå ut i syd for Kades-Barnea og så gå videre til Hasar-Adar og derfra ta over til Asmon. 4Sedan skall eder gräns böja sig söder om Skorpionhöjden och gå fram till Sin och gå ut söder om Kades-Barnea. Och den skall gå vidare ut till Hasar-Addar och fram till Asmon.
DANNORSVE
5fra Azmon skal Grænsen dreje hen til Ægyptens Bæk og ende ved Havet.5Fra Asmon skal grensen svinge bort til Egyptens bekk og så gå ut i havet. 5Och från Asmon skall gränsen böja sig mot Egyptens bäck och gå ut vid havet.
6Hvad Vestgrænsen angaar, skal det store Hav være eders Grænse; det skal være eders Vestgrænse.6I vest skal eders grense være det store hav og landet langsmed det; dette skal være eders grense i vest. 6Och eder gräns i väster skall vara Stora havet; det skall utgöra gränsen. Detta skall vara eder gräns i väster.
7Eders Nordgrænse skal være følgende: Fra det store Hav skal I udstikke eder en Linie til Bjerget Hor;7Og dette skal være eders grense i nord: Fra det store hav skal I avmerke grenselinjen til fjellet Hor. 7Och detta skall vara eder gräns i norr: Från Stora havet skolen I draga eder gränslinje fram vid berget Hor.
8fra Bjerget Hor skal I udstikke en Linie til Egnen hen imod Hamat, saa at Grænsen ender ved Zedad;8Fra fjellet Hor skal I avmerke grensen dit hvor veien går til Hamat, og grensen skal gå ut ved Sedad. 8Från berget Hor skolen I draga eder gränslinje dit där vägen går till Hamat, och gränsen skall gå ut vid Sedad.
9derpaa skal Grænsen gaa til Zifron og ende ved Hazar-Enan. Det skal være eders Nordgrænse.9Så skal grensen gå videre til Sifron og ende ved Hasar-Enan. Dette skal være eders grense i nord. 9Sedan skall gränsen gå till Sifron och därifrån ut vid Hasar-Enan. Detta skall vara eder gräns i norr.
DANNORSVE
10Men til Østgrænse skal I afmærke eder en Linie fra Hazar-Enan til Sjefam;10Mot øst skal I avmerke eder en grenselinje som går fra Hasar-Enan til Sefam. 10och såsom eder gräns i öster skolen I draga upp en linje från Hasar-Enan fram till Sefam.
11og fra Sjefam skal Grænsen gaa ned til Ribla østen for Ajin, og Grænsen skal løbe videre ned, til den støder til Bjergskrænten østen for Kinneretsøen;11Fra Sefam skal grensen gå ned til Ribla østenfor Ajin og derfra gå videre ned til den når fjellskråningen østenfor Kinnerets sjø*.11Och från Sefam skall gränsen gå ned till Haribla, öster om Ain, och gränsen skall gå vidare ned och intill bergsluttningen vid Kinneretsjön, österut.
12derpaa skal Grænsen løbe ned langs Jordan og ende ved Salthavet. Det skal være eders Land i hele dets Udstrækning til alle Sider.12Så skal grensen gå videre ned til Jordan og ende ved Salthavet. Dette skal være eders land efter dets grenser rundt omkring. 12Sedan skall gränsen gå ned till Jordan och ut vid Salthavet. Detta skall vara edert land, med dess gränser runt omkring.
13Og Moses bød Israeliterne og sagde: Det er det Land, I skal udskifte mellem eder ved Lodkastning, og som efter HERRENS Bud skal gives de ni Stammer og den halve Stamme.13Og Moses bød Israels barn og sa: Dette er det land I skal få til arv ved loddkasting, og som Herren har befalt å gi de ni stammer og den halve stamme. 13Och Mose bjöd Israels barn och sade: Detta är det land som I genom lottkastning skolen utskifta såsom arvedel åt eder, det land om vilket HERREN har bjudit att det skall givas åt de nio stammarna och den ena halva stammen.
14Thi Rubeniternes Stamme efter deres Fædrenehuse og Gaditernes Stamme efter deres Fædrenehuse og Manasses halve Stamme har allerede faaet deres Arvelod.14For Rubens barns stamme med sine familier og Gads barns stamme med sine familier og den halve Manasse stamme har alt fått sin arv; 14Ty rubeniternas barns stam, efter dess familjer, och gaditernas barns stam, efter dess familjer, och den andra hälften av Manasse stam, dessa hava redan fått sin arvedel.
15De to Stammer og den halve Stamme har faaet deres Arvelod hinsides Jordan over for Jeriko, mod Øst, mod Solens Opgang.15disse to og en halv stamme har fått sin arv på denne side av Jordan midt imot Jeriko - mot øst, mot solens opgang. 15Dessa två stammar och denna halva stam hava fått sin arvedel på andra sidan Jordan mitt emot Jeriko, österut mot solens uppgång.
DANNORSVE
16Og HERREN talede til Moses og sagde:16Og Herren talte til Moses og sa: 16Och HERREN talade till Mose och sade:
17Navnene paa de Mænd, der skal udskifte Landet mellem eder, er følgende: Præsten Eleazar og Josua, Nuns Søn;17Dette er navnene på de menn som skal skifte ut landet mellem eder: Eleasar, presten, og Josva, Nuns sønn, 17Dessa äro namnen på de män som skola åt eder utskifta landet i arvslotter: först och främst prästen Eleasar och Josua, Nuns son;
18desuden skal I udtage een Øverste af hver Stamme til at udskifte Landet.18og så en høvding for hver stamme, som I skal ta til å skifte ut landet, 18vidare skolen I taga en hövding ur var stam till att utskifta landet,
19Navnene paa disse Mænd er følgende: Af Judas Stamme Kaleb, Jefunnes Søn,19og dette er navnene på disse menn: for Juda stamme Kaleb, Jefunnes sønn, 19och dessa äro de männens namn: av Juda stam Kaleb, Jefunnes son;
DANNORSVE
20af Simeoniternes Stamme Sjemuel, Ammihuds Søn,20og for Simeons barns stamme Semuel, Ammihuds sønn, 20av Simeons barns stam Samuel Ammihuds son;
21af Benjamins Stamme Elidad, Kislons Søn,21for Benjamins stamme Elidad, Kislons sønn, 21av Benjamins stam Elidad, Kislons son;
22af Daniternes Stamme een Øverste, Bukki, Joglis Søn,22og for Dans barns stamme en høvding, Bukki, Joglis sønn, 22av Dans barns stam en hövding, Bucki, Joglis son;
23af Josefs Sønner: af Manassiternes Stamme een Øverste, Hanniel, Efods Søn,23for Josefs barn: for Manasses barns stamme en høvding, Hanniel, Efods sønn, 23av Josefs barn: av Manasse barns stam en hövding, Hanniel, Efods son,
24og af Efraimiternes Stamme een Øverste, Kemuel, Sjiftans Søn,24og for Efra'ims barns stamme en høvding, Kemuel, Siftans sønn, 24och av Efraims barn stam en hövding, Kemuel, Siftans son;
DANNORSVE
25af Zebuloniternes Stamme een Øverste, Elizafan, Parnaks Søn,25og for Sebulons barns stamme en høvding, Elisafan, Parnaks sønn, 25av Sebulons barns stam en hövding, Elisafan, Parnaks son;
26af Issakariternes Stamme een Øverste, Paltiel, Azzans Søn,26og for Issakars barns stamme en høvding, Paltiel, Assans sønn, 26av Isaskars barns stam en hövding, Paltiel, Assans son;
27af Aseriternes Stamme een Øverste, Ahihud, Sjelomis Søn,27og for Asers barns stamme en høvding, Akihud, Selomis sønn, 27av Asers barns stam en hövding, Ahihud, Selomis son;
28og af Naftaliternes Stamme een Øverste, Peda'el, Ammihuds Søn.28og for Naftalis barns stamme en høvding, Pedael, Ammihuds sønn. 28av Naftali barns stam en hövding, Pedael, Ammihuds son.
29Det var dem, HERREN paalagde at udskifte Kana'ans Land mellem Israeliterne.29Disse menn var det som Herren sa skulde skifte ut arveloddene mellem Israels barn i Kana'ans land. 29Dessa äro de som HERREN bjöd att utskifta arvslotterna åt Israels barn i Kanaans land.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Numbers 33
Top of Page
Top of Page