4 Mosebok 34
Norsk (1930)
1Og Herren talte til Moses og sa: 2Byd Israels barn og si til dem: Når I kommer inn i Kana'ans land, så er dette det land som skal tilfalle eder som arv - Kana'ans land, så langt dets grenser når. 3På sydsiden skal eders land gå fra ørkenen Sin langsmed Edom, og eders sydgrense skal i øst begynne ved enden av Salthavet. 4Så skal grensen svinge sørom Akrabbim-skaret og gå frem til Sin, og den skal gå ut i syd for Kades-Barnea og så gå videre til Hasar-Adar og derfra ta over til Asmon. 5Fra Asmon skal grensen svinge bort til Egyptens bekk og så gå ut i havet.

6I vest skal eders grense være det store hav og landet langsmed det; dette skal være eders grense i vest.

7Og dette skal være eders grense i nord: Fra det store hav skal I avmerke grenselinjen til fjellet Hor. 8Fra fjellet Hor skal I avmerke grensen dit hvor veien går til Hamat, og grensen skal gå ut ved Sedad. 9Så skal grensen gå videre til Sifron og ende ved Hasar-Enan. Dette skal være eders grense i nord.

10Mot øst skal I avmerke eder en grenselinje som går fra Hasar-Enan til Sefam. 11Fra Sefam skal grensen gå ned til Ribla østenfor Ajin og derfra gå videre ned til den når fjellskråningen østenfor Kinnerets sjø*. 12Så skal grensen gå videre ned til Jordan og ende ved Salthavet. Dette skal være eders land efter dets grenser rundt omkring.

13Og Moses bød Israels barn og sa: Dette er det land I skal få til arv ved loddkasting, og som Herren har befalt å gi de ni stammer og den halve stamme. 14For Rubens barns stamme med sine familier og Gads barns stamme med sine familier og den halve Manasse stamme har alt fått sin arv; 15disse to og en halv stamme har fått sin arv på denne side av Jordan midt imot Jeriko - mot øst, mot solens opgang.

16Og Herren talte til Moses og sa: 17Dette er navnene på de menn som skal skifte ut landet mellem eder: Eleasar, presten, og Josva, Nuns sønn, 18og så en høvding for hver stamme, som I skal ta til å skifte ut landet, 19og dette er navnene på disse menn: for Juda stamme Kaleb, Jefunnes sønn, 20og for Simeons barns stamme Semuel, Ammihuds sønn, 21for Benjamins stamme Elidad, Kislons sønn, 22og for Dans barns stamme en høvding, Bukki, Joglis sønn, 23for Josefs barn: for Manasses barns stamme en høvding, Hanniel, Efods sønn, 24og for Efra'ims barns stamme en høvding, Kemuel, Siftans sønn, 25og for Sebulons barns stamme en høvding, Elisafan, Parnaks sønn, 26og for Issakars barns stamme en høvding, Paltiel, Assans sønn, 27og for Asers barns stamme en høvding, Akihud, Selomis sønn, 28og for Naftalis barns stamme en høvding, Pedael, Ammihuds sønn. 29Disse menn var det som Herren sa skulde skifte ut arveloddene mellem Israels barn i Kana'ans land.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Numbers 33
Top of Page
Top of Page