ζωήν
Englishman's Concordance
ζωήν (zōēn) — 60 Occurrences

Matthew 7:14 N-AFS
GRK: εἰς τὴν ζωήν καὶ ὀλίγοι
NAS: that leads to life, and there
KJV: leadeth unto life, and few
INT: to life and few

Matthew 18:8 N-AFS
GRK: εἰς τὴν ζωὴν κυλλὸν ἢ
NAS: for you to enter life crippled
KJV: for thee to enter into life halt or
INT: into life crippled or

Matthew 18:9 N-AFS
GRK: εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν ἢ
NAS: for you to enter life with one eye,
KJV: into life with one eye,
INT: into the life to enter [rather] than

Matthew 19:16 N-AFS
GRK: ἵνα σχῶ ζωὴν αἰώνιον
NAS: that I may obtain eternal life?
KJV: I may have eternal life?
INT: that I might have life eternal

Matthew 19:17 N-AFS
GRK: εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν τήρησον
NAS: to enter into life, keep
KJV: into life, keep
INT: into life to enter keep

Matthew 19:29 N-AFS
GRK: λήμψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει
NAS: and will inherit eternal life.
KJV: shall inherit everlasting life.
INT: will receive and life eternal will inherit

Matthew 25:46 N-AFS
GRK: δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον
NAS: but the righteous into eternal life.
KJV: the righteous into life eternal.
INT: [the] righteous into life eternal

Mark 9:43 N-AFS
GRK: εἰς τὴν ζωὴν ἢ τὰς
NAS: for you to enter life crippled,
KJV: to enter into life maimed, than
INT: into life [rather] than

Mark 9:45 N-AFS
GRK: εἰς τὴν ζωὴν χωλὸν ἢ
NAS: for you to enter life lame,
KJV: halt into life, than having
INT: into life lame [rather] than

Mark 10:17 N-AFS
GRK: ποιήσω ἵνα ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω
NAS: to inherit eternal life?
KJV: I may inherit eternal life?
INT: shall I do that life eternal I might inherit

Mark 10:30 N-AFS
GRK: τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον
NAS: to come, eternal life.
KJV: to come eternal life.
INT: which is coming life eternal

Luke 10:25 N-AFS
GRK: τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω
NAS: to inherit eternal life?
KJV: to inherit eternal life?
INT: what having done life eternal will I inherit

Luke 18:18 N-AFS
GRK: τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω
NAS: to inherit eternal life?
KJV: to inherit eternal life?
INT: what having done life eternal will I inherit

Luke 18:30 N-AFS
GRK: τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον
NAS: to come, eternal life.
KJV: the world to come life everlasting.
INT: that is coming life eternal

John 3:15 N-AFS
GRK: αὐτῷ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον
NAS: will in Him have eternal life.
KJV: have eternal life.
INT: him might have life eternal

John 3:16 N-AFS
GRK: ἀλλ' ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον
NAS: but have eternal life.
KJV: have everlasting life.
INT: but might have life eternal

John 3:36 N-AFS
GRK: υἱὸν ἔχει ζωὴν αἰώνιον ὁ
NAS: eternal life; but he who does not obey
KJV: everlasting life: and
INT: Son has life eternal he that

John 3:36 N-AFS
GRK: οὐκ ὄψεται ζωήν ἀλλ' ἡ
NAS: will not see life, but the wrath
KJV: not see life; but the wrath
INT: not will see life but the

John 4:14 N-AFS
GRK: ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον
NAS: springing up to eternal life.
KJV: into everlasting life.
INT: springing up into life eternal

John 4:36 N-AFS
GRK: καρπὸν εἰς ζωὴν αἰώνιον ἵνα
NAS: fruit for life eternal;
KJV: fruit unto life eternal: that
INT: fruit unto life eternal that

John 5:24 N-AFS
GRK: με ἔχει ζωὴν αἰώνιον καὶ
NAS: eternal life, and does not come
KJV: hath everlasting life, and shall
INT: me has life eternal and

John 5:24 N-AFS
GRK: εἰς τὴν ζωήν
NAS: but has passed out of death into life.
KJV: death unto life.
INT: into life

John 5:26 N-AFS
GRK: πατὴρ ἔχει ζωὴν ἐν ἑαυτῷ
NAS: has life in Himself,
KJV: the Father hath life in himself;
INT: Father has life in himself

John 5:26 N-AFS
GRK: υἱῷ ἔδωκεν ζωὴν ἔχειν ἐν
NAS: also to have life in Himself;
KJV: to the Son to have life in himself;
INT: Son he gave life to have in

John 5:39 N-AFS
GRK: ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν
NAS: eternal life; it is these
KJV: ye have eternal life: and they
INT: in them life eternal to have

John 5:40 N-AFS
GRK: με ἵνα ζωὴν ἔχητε
NAS: to Me so that you may have life.
KJV: that ye might have life.
INT: me that life you might have

John 6:27 N-AFS
GRK: μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον ἣν
NAS: to eternal life, which
KJV: unto everlasting life, which the Son
INT: abides unto life eternal which

John 6:33 N-AFS
GRK: οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ
NAS: and gives life to the world.
KJV: and giveth life unto the world.
INT: heaven and life gives to the

John 6:40 N-AFS
GRK: αὐτὸν ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον καὶ
NAS: eternal life, and I Myself
KJV: may have everlasting life: and I
INT: him should have life eternal and

John 6:47 N-AFS
GRK: πιστεύων ἔχει ζωὴν αἰώνιον
NAS: has eternal life.
KJV: hath everlasting life.
INT: believes has life eternal

John 6:53 N-AFS
GRK: οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς
NAS: you have no life in yourselves.
KJV: ye have no life in you.
INT: not you have life in yourselves

John 6:54 N-AFS
GRK: αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον κἀγὼ
NAS: eternal life, and I will raise
KJV: hath eternal life; and I
INT: blood has life eternal and I

John 10:10 N-AFS
GRK: ἦλθον ἵνα ζωὴν ἔχωσιν καὶ
NAS: that they may have life, and have
KJV: they might have life, and
INT: came that life they might have and

John 10:28 N-AFS
GRK: δίδωμι αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον καὶ
NAS: eternal life to them, and they will never
KJV: unto them eternal life; and they shall
INT: give them life eternal and

John 12:25 N-AFS
GRK: τούτῳ εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει
NAS: world will keep it to life eternal.
KJV: it unto life eternal.
INT: this to life eternal will keep

John 17:2 N-AFS
GRK: δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον
NAS: Him, He may give eternal life.
KJV: eternal life to
INT: he should give to them life eternal

John 20:31 N-AFS
GRK: ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν
NAS: you may have life in His name.
KJV: ye might have life through
INT: that believing life you might have in

Acts 11:18 N-AFS
GRK: μετάνοιαν εἰς ζωὴν ἔδωκεν
NAS: the repentance [that leads] to life.
KJV: repentance unto life.
INT: repentance unto life gave

Acts 13:48 N-AFS
GRK: τεταγμένοι εἰς ζωὴν αἰώνιον
NAS: appointed to eternal life believed.
KJV: to eternal life believed.
INT: appointed to life eternal

Acts 17:25 N-AFS
GRK: διδοὺς πᾶσι ζωὴν καὶ πνοὴν
NAS: to all [people] life and breath
KJV: giveth to all life, and breath,
INT: giving to all life and breath

Romans 2:7 N-AFS
GRK: ἀφθαρσίαν ζητοῦσιν ζωὴν αἰώνιον
NAS: and immortality, eternal life;
KJV: immortality, eternal life:
INT: immortality are seeking life eternal

Romans 5:21 N-AFS
GRK: δικαιοσύνης εἰς ζωὴν αἰώνιον διὰ
NAS: to eternal life through
KJV: unto eternal life by Jesus
INT: righteousness to life eternal through

Romans 6:22 N-AFS
GRK: δὲ τέλος ζωὴν αἰώνιον
NAS: and the outcome, eternal life.
KJV: the end everlasting life.
INT: and [the] end [is] life eternal

Romans 7:10 N-AFS
GRK: ἡ εἰς ζωὴν αὕτη εἰς
NAS: which was to result in life, proved
KJV: which [was ordained] to life, I found
INT: which [was] to life this [to be] to

2 Corinthians 2:16 N-AFS
GRK: ζωῆς εἰς ζωήν καὶ πρὸς
NAS: from life to life. And who
KJV: of life unto life. And who
INT: life to life and for

Galatians 6:8 N-AFS
GRK: πνεύματος θερίσει ζωὴν αἰώνιον
NAS: reap eternal life.
KJV: the Spirit reap life everlasting.
INT: Spirit will reap life eternal

1 Timothy 1:16 N-AFS
GRK: αὐτῷ εἰς ζωὴν αἰώνιον
NAS: believe in Him for eternal life.
KJV: him to life everlasting.
INT: him to life eternal

2 Timothy 1:10 N-AFS
GRK: φωτίσαντος δὲ ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν
NAS: and brought life and immortality
KJV: and hath brought life and immortality
INT: having brought to light moreover life and immortality

1 Peter 3:10 N-AFS
GRK: γὰρ θέλων ζωὴν ἀγαπᾷν καὶ
NAS: WHO DESIRES LIFE, TO LOVE
KJV: he that will love life, and see
INT: indeed desires life to love and

2 Peter 1:3 N-AFS
GRK: τὰ πρὸς ζωὴν καὶ εὐσέβειαν
NAS: pertaining to life and godliness,
KJV: that [pertain] unto life and
INT: which [pertain] to life and godliness

1 John 1:2 N-AFS
GRK: ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον
NAS: to you the eternal life, which
KJV: unto you that eternal life, which was
INT: to you the life eternal

1 John 2:25 N-AFS
GRK: ἡμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον
NAS: made to us: eternal life.
KJV: us, [even] eternal life.
INT: us life eternal

1 John 3:14 N-AFS
GRK: εἰς τὴν ζωήν ὅτι ἀγαπῶμεν
NAS: out of death into life, because
KJV: death unto life, because we love
INT: to life because we love

1 John 3:15 N-AFS
GRK: οὐκ ἔχει ζωὴν αἰώνιον ἐν
NAS: has eternal life abiding in him.
KJV: hath eternal life abiding in
INT: not has life eternal in

1 John 5:11 N-AFS
GRK: μαρτυρία ὅτι ζωὴν αἰώνιον ἔδωκεν
NAS: us eternal life, and this
KJV: to us eternal life, and this
INT: testimony that life eternal gave

1 John 5:12 N-AFS
GRK: ἔχει τὴν ζωήν ὁ μὴ
NAS: has the life; he who does not have
KJV: hath life; [and] he that hath
INT: has the life he that not

1 John 5:12 N-AFS
GRK: θεοῦ τὴν ζωὴν οὐκ ἔχει
NAS: of God does not have the life.
KJV: hath not life.
INT: of God the life not has

1 John 5:13 N-AFS
GRK: εἰδῆτε ὅτι ζωὴν ἔχετε αἰώνιον
NAS: that you have eternal life.
KJV: have eternal life, and that
INT: you might know that life you have eternal

1 John 5:16 N-AFS
GRK: δώσει αὐτῷ ζωήν τοῖς ἁμαρτάνουσιν
NAS: and [God] will for him give life to those
KJV: him life for them that sin
INT: he will give him life those that sin

Jude 1:21 N-AFS
GRK: Χριστοῦ εἰς ζωὴν αἰώνιον
NAS: Christ to eternal life.
KJV: unto eternal life.
INT: Christ unto life eternal

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page