4690. σπέρμα (sperma)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4690. σπέρμα (sperma) — 43 Occurrences

Matthew 13:24 N-ANS
GRK: σπείραντι καλὸν σπέρμα ἐν τῷ
NAS: who sowed good seed in his field.
KJV: which sowed good seed in his
INT: having sown good seed in the

Matthew 13:27 N-ANS
GRK: οὐχὶ καλὸν σπέρμα ἔσπειρας ἐν
NAS: good seed in your field?
KJV: thou sow good seed in thy
INT: not good seed did you sow in

Matthew 13:32 N-GNP
GRK: πάντων τῶν σπερμάτων ὅταν δὲ
NAS: than all [other] seeds, but when
KJV: the least of all seeds: but when
INT: of all the seeds when however

Matthew 13:37 N-ANS
GRK: τὸ καλὸν σπέρμα ἐστὶν ὁ
NAS: the good seed is the Son
KJV: the good seed is
INT: the good seed is the

Matthew 13:38 N-NNS
GRK: δὲ καλὸν σπέρμα οὗτοί εἰσιν
NAS: and [as for] the good seed, these
KJV: the good seed are the children
INT: and [the] good seed these are

Matthew 22:24 N-ANS
GRK: καὶ ἀναστήσει σπέρμα τῷ ἀδελφῷ
KJV: and raise up seed unto his brother.
INT: and will raise up children for the brother

Matthew 22:25 N-ANS
GRK: μὴ ἔχων σπέρμα ἀφῆκεν τὴν
NAS: and having no children left his wife
KJV: having no issue, left his
INT: not having seed left the

Mark 4:31 N-GNP
GRK: πάντων τῶν σπερμάτων τῶν ἐπὶ
NAS: than all the seeds that are upon the soil,
KJV: is less than all the seeds that be in
INT: of all the seeds which [are] upon

Mark 12:19 N-ANS
GRK: καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ
NAS: AND RAISE UP CHILDREN TO HIS BROTHER.
KJV: and raise up seed unto his brother.
INT: and raise up seed for the brother

Mark 12:20 N-ANS
GRK: οὐκ ἀφῆκεν σπέρμα
NAS: leaving no children.
KJV: left no seed.
INT: not left seed

Mark 12:21 N-ANS
GRK: μὴ καταλιπὼν σπέρμα καὶ ὁ
NAS: no children; and the third
KJV: left he any seed: and the third
INT: not having left seed and the

Mark 12:22 N-ANS
GRK: οὐκ ἀφῆκαν σπέρμα ἔσχατον πάντων
NAS: left no children. Last of all
KJV: left no seed: last of all
INT: not left seed last of all

Luke 1:55 N-DNS
GRK: καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ εἰς
NAS: To Abraham and his descendants forever.
KJV: and to his seed for ever.
INT: and to the descendants of him for

Luke 20:28 N-ANS
GRK: καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ
NAS: AND RAISE UP CHILDREN TO HIS BROTHER.
KJV: and raise up seed unto his brother.
INT: and should raise up seed to the brother

John 7:42 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ σπέρματος Δαυίδ καὶ
NAS: comes from the descendants of David,
KJV: cometh of the seed of David, and
INT: out of the seed of David and

John 8:33 N-NNS
GRK: πρὸς αὐτόν Σπέρμα Ἀβραάμ ἐσμεν
NAS: Him, We are Abraham's descendants and have never
KJV: We be Abraham's seed, and were
INT: to him Seed Abraham's we are

John 8:37 N-NNS
GRK: οἶδα ὅτι σπέρμα Ἀβραάμ ἐστε
NAS: that you are Abraham's descendants; yet
KJV: ye are Abraham's seed; but ye seek
INT: I know that seed of Abraham you are

Acts 3:25 N-DNS
GRK: ἐν τῷ σπέρματί σου ἐνευλογηθήσονται
NAS: to Abraham, AND IN YOUR SEED ALL
KJV: And in thy seed shall all
INT: in the seed of you will be blessed

Acts 7:5 N-DNS
GRK: καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ μετ'
NAS: IT TO HIM AS A POSSESSION, AND TO HIS DESCENDANTS AFTER
KJV: and to his seed after him,
INT: and to the descendants of him after

Acts 7:6 N-NNS
GRK: ἔσται τὸ σπέρμα αὐτοῦ πάροικον
NAS: to this effect, that his DESCENDANTS WOULD BE ALIENS
KJV: That his seed should sojourn
INT: will be the descendants of him a sojourner

Acts 13:23 N-GNS
GRK: ἀπὸ τοῦ σπέρματος κατ' ἐπαγγελίαν
NAS: From the descendants of this man,
KJV: Of this man's seed hath God
INT: of the seed according to promise

Romans 1:3 N-GNS
GRK: γενομένου ἐκ σπέρματος Δαυὶδ κατὰ
NAS: who was born of a descendant of David
KJV: of the seed of David
INT: having come of [the] seed of David according to

Romans 4:13 N-DNS
GRK: ἢ τῷ σπέρματι αὐτοῦ τὸ
NAS: or to his descendants that he would be heir
KJV: or to his seed, through the law,
INT: or the descendants of him that

Romans 4:16 N-DNS
GRK: παντὶ τῷ σπέρματι οὐ τῷ
NAS: to all the descendants, not only
KJV: sure to all the seed; not to that only
INT: to all the seed not to that

Romans 4:18 N-NNS
GRK: ἔσται τὸ σπέρμα σου
NAS: SO SHALL YOUR DESCENDANTS BE.
KJV: shall thy seed be.
INT: will be the descendants of you

Romans 9:7 N-NNS
GRK: ὅτι εἰσὶν σπέρμα Ἀβραάμ πάντες
NAS: they are Abraham's descendants, but: THROUGH
KJV: they are the seed of Abraham,
INT: because they are seed of Abraham [are] all

Romans 9:7 N-NNS
GRK: κληθήσεταί σοι σπέρμα
NAS: ISAAC YOUR DESCENDANTS WILL BE NAMED.
KJV: shall thy seed be called.
INT: will be named to you a seed

Romans 9:8 N-ANS
GRK: λογίζεται εἰς σπέρμα
NAS: are regarded as descendants.
KJV: are counted for the seed.
INT: are reckoned for seed

Romans 9:29 N-ANS
GRK: ἐγκατέλιπεν ἡμῖν σπέρμα ὡς Σόδομα
NAS: HAD LEFT TO US A POSTERITY, WE WOULD HAVE BECOME
KJV: had left us a seed, we had been as
INT: had left us a seed as Sodom

Romans 11:1 N-GNS
GRK: εἰμί ἐκ σπέρματος Ἀβραάμ φυλῆς
NAS: an Israelite, a descendant of Abraham,
KJV: of the seed of Abraham,
INT: am of [the] seed of Abraham of [the] tribe

1 Corinthians 15:38 N-GNP
GRK: ἑκάστῳ τῶν σπερμάτων ἴδιον σῶμα
NAS: and to each of the seeds a body
KJV: and to every seed his own body.
INT: to each of the seeds its own body

2 Corinthians 11:22 N-NNS
GRK: εἰσιν κἀγώ σπέρμα Ἀβραάμ εἰσιν
NAS: So am I. Are they descendants of Abraham?
KJV: Are they the seed of Abraham?
INT: are they I also Seed of Abraham are they

Galatians 3:16 N-DNS
GRK: καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ οὐ
NAS: to Abraham and to his seed. He does not say,
KJV: and his seed were the promises
INT: and to the seed of him not

Galatians 3:16 N-DNP
GRK: Καὶ τοῖς σπέρμασιν ὡς ἐπὶ
NAS: He does not say, And to seeds, as [referring] to many,
KJV: not, And to seeds, as of
INT: And to seeds as of

Galatians 3:16 N-DNS
GRK: Καὶ τῷ σπέρματί σου ὅς
NAS: but [rather] to one, And to your seed, that is, Christ.
KJV: And to thy seed, which is
INT: And to the seed of you which

Galatians 3:19 N-NNS
GRK: ἔλθῃ τὸ σπέρμα ᾧ ἐπήγγελται
NAS: until the seed would come
KJV: till the seed should come
INT: should have come the seed to whom promise has been made

Galatians 3:29 N-NNS
GRK: τοῦ Ἀβραὰμ σπέρμα ἐστέ κατ'
NAS: you are Abraham's descendants, heirs
KJV: are ye Abraham's seed, and heirs
INT: Abraham's seed you are according to

2 Timothy 2:8 N-GNS
GRK: νεκρῶν ἐκ σπέρματος Δαυίδ κατὰ
NAS: from the dead, descendant of David,
KJV: Christ of the seed of David was raised
INT: [the] dead of [the] seed of David according to

Hebrews 2:16 N-GNS
GRK: ἐπιλαμβάνεται ἀλλὰ σπέρματος Ἀβραὰμ ἐπιλαμβάνεται
NAS: but He gives help to the descendant of Abraham.
KJV: he took on [him] the seed of Abraham.
INT: he helps but of [the] seed of Abraham he helps

Hebrews 11:11 N-GNS
GRK: εἰς καταβολὴν σπέρματος ἔλαβεν καὶ
KJV: conceive seed, and
INT: for [the] conception of seed received and

Hebrews 11:18 N-NNS
GRK: κληθήσεταί σοι σπέρμα
NAS: IN ISAAC YOUR DESCENDANTS SHALL BE CALLED.
KJV: shall thy seed be called:
INT: will be called your offspring

1 John 3:9 N-NNS
GRK: ποιεῖ ὅτι σπέρμα αὐτοῦ ἐν
NAS: because His seed abides
KJV: for his seed remaineth in
INT: practices because seed of him in

Revelation 12:17 N-GNS
GRK: λοιπῶν τοῦ σπέρματος αὐτῆς τῶν
NAS: with the rest of her children, who keep
KJV: the remnant of her seed, which keep
INT: rest of the children of her who

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page