3820. παλαιός (palaios)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3820. παλαιός (palaios) — 19 Occurrences

Matthew 9:16 Adj-DNS
GRK: ἐπὶ ἱματίῳ παλαιῷ αἴρει γὰρ
NAS: cloth on an old garment;
KJV: cloth unto an old garment, for
INT: on clothing old tears away indeed

Matthew 9:17 Adj-AMP
GRK: εἰς ἀσκοὺς παλαιούς εἰ δὲ
NAS: new wine into old wineskins; otherwise
KJV: wine into old bottles: else
INT: into wineskins old if moreover

Matthew 13:52 Adj-ANP
GRK: καινὰ καὶ παλαιά
NAS: things new and old.
KJV: [things] new and old.
INT: [things] new and old

Mark 2:21 Adj-ANS
GRK: ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν εἰ δὲ
NAS: cloth on an old garment;
KJV: cloth on an old garment: else
INT: on clothing old if moreover

Mark 2:21 Adj-GNS
GRK: καινὸν τοῦ παλαιοῦ καὶ χεῖρον
NAS: from it, the new from the old, and a worse
KJV: taketh away from the old, and the rent
INT: new from the old And worse

Mark 2:22 Adj-AMP
GRK: εἰς ἀσκοὺς παλαιούς εἰ δὲ
NAS: new wine into old wineskins; otherwise
KJV: wine into old bottles: else
INT: into wineskins old if moreover

Luke 5:36 Adj-ANS
GRK: ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν εἰ δὲ
NAS: and puts it on an old garment;
KJV: agreeth not with the old.
INT: on a garment old if moreover

Luke 5:36 Adj-DNS
GRK: καὶ τῷ παλαιῷ οὐ συμφωνήσει
NAS: from the new will not match the old.
INT: and with the old not does match

Luke 5:37 Adj-AMP
GRK: εἰς ἀσκοὺς παλαιούς εἰ δὲ
NAS: new wine into old wineskins; otherwise
KJV: wine into old bottles; else
INT: into wineskins old if moreover

Luke 5:39 Adj-AMS
GRK: Οὐδεὶς πιὼν παλαιὸν θέλει νέον
NAS: after drinking old [wine] wishes
KJV: having drunk old [wine] straightway
INT: no one having drunk old [wine] desires new

Luke 5:39 Adj-NMS
GRK: γάρ Ὁ παλαιὸς χρηστός ἐστιν
NAS: for he says, 'The old is good
KJV: for he saith, The old is better.
INT: indeed the old better is

Romans 6:6 Adj-NMS
GRK: ὅτι ὁ παλαιὸς ἡμῶν ἄνθρωπος
NAS: this, that our old self
KJV: that our old man is crucified with
INT: that the old of us man

1 Corinthians 5:7 Adj-AFS
GRK: ἐκκαθάρατε τὴν παλαιὰν ζύμην ἵνα
NAS: Clean out the old leaven so
KJV: therefore the old leaven,
INT: cleanse out the old leaven that

1 Corinthians 5:8 Adj-DFS
GRK: ἐν ζύμῃ παλαιᾷ μηδὲ ἐν
NAS: let us celebrate the feast, not with old leaven,
KJV: not with old leaven, neither
INT: with leaven old nor with

2 Corinthians 3:14 Adj-GFS
GRK: ἀναγνώσει τῆς παλαιᾶς διαθήκης μένει
NAS: at the reading of the old covenant
KJV: the reading of the old testament;
INT: reading of the old covenant remains

Ephesians 4:22 Adj-AMS
GRK: ἀναστροφὴν τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον τὸν
NAS: you lay aside the old self,
KJV: conversation the old man,
INT: conduct the old man which

Colossians 3:9 Adj-AMS
GRK: ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν
NAS: since you laid aside the old self
KJV: seeing that ye have put off the old man
INT: having put off the old man with

1 John 2:7 Adj-AFS
GRK: ἀλλ' ἐντολὴν παλαιὰν ἣν εἴχετε
NAS: commandment to you, but an old commandment
KJV: unto you, but an old commandment which
INT: but a commandment old which you had

1 John 2:7 Adj-NFS
GRK: ἐντολὴ ἡ παλαιά ἐστιν ὁ
NAS: from the beginning; the old commandment
KJV: the beginning. The old commandment
INT: commandment old is the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page