3319. μέσος (mesos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3319. μέσος (mesos) — 59 Occurrences

Matthew 10:16 Adj-DNS
GRK: πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων γίνεσθε
NAS: you out as sheep in the midst of wolves;
KJV: sheep in the midst of wolves: be ye
INT: sheep in [the] midst of wolves be you

Matthew 13:25 Adj-ANS
GRK: ζιζάνια ἀνὰ μέσον τοῦ σίτου
INT: weeds in [the] midst of the wheat

Matthew 13:49 Adj-GNS
GRK: πονηροὺς ἐκ μέσου τῶν δικαίων
NAS: out the wicked from among the righteous,
KJV: the wicked from among the just,
INT: evil from [the] midst of the righteous

Matthew 14:6 Adj-DNS
GRK: ἐν τῷ μέσῳ καὶ ἤρεσεν
INT: in the midst and pleased

Matthew 18:2 Adj-DNS
GRK: αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν
KJV: him in the midst of them,
INT: it in midst of them

Matthew 18:20 Adj-DNS
GRK: εἰμὶ ἐν μέσῳ αὐτῶν
NAS: I am there in their midst.
KJV: am I in the midst of them.
INT: am I in [the] midst of them

Matthew 25:6 Adj-GFS
GRK: μέσης δὲ νυκτὸς
NAS: But at midnight there was a shout,
KJV: And at midnight there was a cry made,
INT: at middle moreover of [the] night

Mark 3:3 Adj-ANS
GRK: εἰς τὸ μέσον
INT: into the midst

Mark 6:47 Adj-DNS
GRK: πλοῖον ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης
NAS: the boat was in the middle of the sea,
KJV: was in the midst of the sea, and
INT: boat in the midst of the sea

Mark 7:31 Adj-ANS
GRK: Γαλιλαίας ἀνὰ μέσον τῶν ὁρίων
KJV: through the midst of the coasts
INT: of Galilee through [the] midst of the region

Mark 9:36 Adj-DNS
GRK: αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ
KJV: him in the midst of them: and
INT: it in midst of them and

Mark 14:60 Adj-ANS
GRK: ἀρχιερεὺς εἰς μέσον ἐπηρώτησεν τὸν
KJV: in the midst, and asked
INT: high priest in the midst questioned

Luke 2:46 Adj-DNS
GRK: καθεζόμενον ἐν μέσῳ τῶν διδασκάλων
NAS: sitting in the midst of the teachers,
KJV: in the midst of the doctors,
INT: sitting in [the] midst of the teachers

Luke 4:30 Adj-GNS
GRK: διελθὼν διὰ μέσου αὐτῶν ἐπορεύετο
NAS: through their midst, He went His way.
KJV: through the midst of them
INT: having passed through [the] midst of them went away

Luke 4:35 Adj-ANS
GRK: εἰς τὸ μέσον ἐξῆλθεν ἀπ'
NAS: had thrown him down in the midst [of the people], he came
KJV: him in the midst, he came out of
INT: into the midst came out from

Luke 5:19 Adj-ANS
GRK: εἰς τὸ μέσον ἔμπροσθεν τοῦ
NAS: with his stretcher, into the middle [of the crowd], in front
KJV: into the midst before
INT: into the midst before

Luke 6:8 Adj-ANS
GRK: εἰς τὸ μέσον καὶ ἀναστὰς
KJV: stand forth in the midst. And he arose
INT: in the midst And he having risen up

Luke 8:7 Adj-DNS
GRK: ἔπεσεν ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν
INT: fell in [the] midst of the thorns

Luke 10:3 Adj-DNS
GRK: ἄρνας ἐν μέσῳ λύκων
NAS: you out as lambs in the midst of wolves.
INT: lambs in [the] midst of wolves

Luke 17:11 Adj-ANS
GRK: διήρχετο διὰ μέσον Σαμαρείας καὶ
KJV: through the midst of Samaria
INT: passed through [the] midst of Samaria and

Luke 21:21 Adj-DNS
GRK: οἱ ἐν μέσῳ αὐτῆς ἐκχωρείτωσαν
NAS: who are in the midst of the city
KJV: which are in the midst of it
INT: those in midst of her let them depart out

Luke 22:27 Adj-DNS
GRK: δὲ ἐν μέσῳ ὑμῶν εἰμὶ
INT: however in [the] midst of you am

Luke 22:55 Adj-DNS
GRK: πῦρ ἐν μέσῳ τῆς αὐλῆς
NAS: a fire in the middle of the courtyard
KJV: a fire in the midst of the hall, and
INT: a fire in [the] midst of the court

Luke 22:55 Adj-NMS
GRK: ὁ Πέτρος μέσος αὐτῶν
NAS: Peter was sitting among them.
KJV: Peter sat down among them.
INT: Peter among them

Luke 23:45 Adj-ANS
GRK: τοῦ ναοῦ μέσον
NAS: of the temple was torn in two.
KJV: of the temple was rent in the midst.
INT: of the temple in [the] middle

Luke 24:36 Adj-DNS
GRK: ἔστη ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ
NAS: stood in their midst and said
KJV: stood in the midst of them, and
INT: he stood in midst of them and

John 1:26 Adj-NMS
GRK: ἐν ὕδατι μέσος ὑμῶν ἕστηκεν
NAS: in water, [but] among you stands
KJV: but there standeth one among you, whom
INT: with water but in [the] midst of you stands [one]

John 8:3 Adj-DNS
GRK: αὐτὴν ἐν μέσῳ
NAS: and having set her in the center [of the court],
KJV: her in the midst,
INT: her in [the] midst

John 8:9 Adj-DNS
GRK: γυνὴ ἐν μέσῳ οὖσα
NAS: and the woman, where she was, in the center [of the court].
KJV: standing in the midst.
INT: woman in [the] midst standing

John 8:59 Adj-GNS
GRK: διελθὼν διὰ μέσου αὐτῶν καὶ
KJV: going through the midst of them, and
INT: going through the midst of them and

John 19:18 Adj-ANS
GRK: καὶ ἐντεῦθεν μέσον δὲ τὸν
NAS: side, and Jesus in between.
KJV: and Jesus in the midst.
INT: and on that side [one] between moreover

John 20:19 Adj-ANS
GRK: εἰς τὸ μέσον καὶ λέγει
NAS: and stood in their midst and said
KJV: stood in the midst, and saith
INT: in the midst and says

John 20:26 Adj-ANS
GRK: εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν
NAS: and stood in their midst and said,
KJV: stood in the midst, and said,
INT: in the midst and said

Acts 1:15 Adj-DNS
GRK: Πέτρος ἐν μέσῳ τῶν ἀδελφῶν
NAS: stood up in the midst of the brethren
KJV: in the midst of the disciples,
INT: Peter in [the] midst of the brothers

Acts 1:18 Adj-NMS
GRK: γενόμενος ἐλάκησεν μέσος καὶ ἐξεχύθη
NAS: he burst open in the middle and all
KJV: he burst asunder in the midst, and
INT: having fallen burst in [the] middle and gushed out

Acts 2:22 Adj-DNS
GRK: θεὸς ἐν μέσῳ ὑμῶν καθὼς
NAS: through Him in your midst, just
KJV: him in the midst of you, as
INT: God in the midst of you as

Acts 4:7 Adj-DNS
GRK: ἐν τῷ μέσῳ ἐπυνθάνοντο Ἐν
NAS: When they had placed them in the center, they [began to] inquire,
KJV: them in the midst, they asked, By
INT: in the midst they inquired In

Acts 17:22 Adj-DNS
GRK: Παῦλος ἐν μέσῳ τοῦ Ἀρείου
NAS: stood in the midst of the Areopagus
KJV: in the midst of Mars' hill,
INT: Paul in [the] midst of the Ares

Acts 17:33 Adj-GNS
GRK: ἐξῆλθεν ἐκ μέσου αὐτῶν
NAS: Paul went out of their midst.
KJV: departed from among them.
INT: went out from [the] midst of them

Acts 23:10 Adj-GNS
GRK: αὐτὸν ἐκ μέσου αὐτῶν ἄγειν
KJV: by force from among them, and
INT: him from midst of them to bring [him]

Acts 26:13 Adj-GFS
GRK: ἡμέρας μέσης κατὰ τὴν
INT: day mid on the

Acts 27:21 Adj-DNS
GRK: Παῦλος ἐν μέσῳ αὐτῶν εἶπεν
NAS: stood up in their midst and said,
KJV: in the midst of them,
INT: Paul in midst of them said

Acts 27:27 Adj-ANS
GRK: Ἁδρίᾳ κατὰ μέσον τῆς νυκτὸς
NAS: Sea, about midnight the sailors
KJV: about midnight the shipmen
INT: Adriatic toward [the] middle of the night

1 Corinthians 5:2 Adj-GNS
GRK: ἀρθῇ ἐκ μέσου ὑμῶν ὁ
NAS: deed would be removed from your midst.
KJV: might be taken away from among you.
INT: might be taken out of midst of you the [one]

1 Corinthians 6:5 Adj-ANS
GRK: διακρῖναι ἀνὰ μέσον τοῦ ἀδελφοῦ
INT: to decide in between the brother

2 Corinthians 6:17 Adj-GNS
GRK: ἐξέλθατε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ
NAS: COME OUT FROM THEIR MIDST AND BE SEPARATE,
KJV: come out from among them, and
INT: come out from the midst of them and

Philippians 2:15 Adj-ANS
GRK: θεοῦ ἄμωμα μέσον γενεᾶς σκολιᾶς
NAS: above reproach in the midst of a crooked
KJV: in the midst of a crooked
INT: of God unblamable in [the] midst of a generation crooked

Colossians 2:14 Adj-GNS
GRK: ἐκ τοῦ μέσου προσηλώσας αὐτὸ
NAS: to us; and He has taken it out of the way, having nailed
KJV: it out of the way, nailing it
INT: out of the way having nailed it

1 Thessalonians 2:7 Adj-DNS
GRK: νήπιοι ἐν μέσῳ ὑμῶν ὡς
INT: gentle in [the] midst of you as

2 Thessalonians 2:7 Adj-GNS
GRK: ἕως ἐκ μέσου γένηται
NAS: he is taken out of the way.
KJV: he be taken out of the way.
INT: until out of [the] midst he be [gone]

Hebrews 2:12 Adj-DNS
GRK: μου ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω
NAS: TO MY BRETHREN, IN THE MIDST OF THE CONGREGATION
KJV: in the midst of the church
INT: of me in [the] midst of [the] congregation I will sing praise

Revelation 1:13 Adj-DNS
GRK: καὶ ἐν μέσῳ τῶν λυχνιῶν
NAS: and in the middle of the lampstands
KJV: in the midst of the seven
INT: and in [the] midst of the lampstands

Revelation 2:1 Adj-DNS
GRK: περιπατῶν ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ
KJV: in the midst of the seven
INT: walks in [the] midst of the seven

Revelation 4:6 Adj-DNS
GRK: καὶ ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου
NAS: crystal; and in the center and around
KJV: and in the midst of the throne, and
INT: And in [the] midst of the throne

Revelation 5:6 Adj-DNS
GRK: εἶδον ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου
KJV: lo, in the midst of the throne and
INT: I saw in [the] midst of the throne

Revelation 5:6 Adj-DNS
GRK: καὶ ἐν μέσῳ τῶν πρεσβυτέρων
KJV: and in the midst of the elders, stood
INT: and in [the] midst of the elders

Revelation 6:6 Adj-DNS
GRK: φωνὴν ἐν μέσῳ τῶν τεσσάρων
NAS: a voice in the center of the four
KJV: in the midst of the four
INT: a voice in [the] midst of the four

Revelation 7:17 Adj-ANS
GRK: τὸ ἀνὰ μέσον τοῦ θρόνου
NAS: for the Lamb in the center of the throne
INT: which [is] in [the] center of the throne

Revelation 22:2 Adj-DNS
GRK: ἐν μέσῳ τῆς πλατείας
NAS: in the middle of its street.
KJV: In the midst of the street of it,
INT: In the midst of the street

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page