3107. μακάριος (makarios)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3107. μακάριος (makarios) — 50 Occurrences

Matthew 5:3 Adj-NMP
GRK: ΜΑΚΑΡΙΟΙ οἱ πτωχοὶ
NAS: Blessed are the poor in spirit,
KJV: Blessed [are] the poor in spirit:
INT: Blessed [are] the poor

Matthew 5:4 Adj-NMP
GRK: μακάριοι οἱ πενθοῦντες
NAS: Blessed are those who mourn,
KJV: Blessed [are] they that mourn: for
INT: Blessed they who mourn

Matthew 5:5 Adj-NMP
GRK: μακάριοι οἱ πραεῖς
NAS: Blessed are the gentle,
KJV: Blessed [are] the meek: for
INT: Blessed the meek

Matthew 5:6 Adj-NMP
GRK: μακάριοι οἱ πεινῶντες
NAS: Blessed are those who hunger
KJV: Blessed [are] they which do hunger
INT: Blessed they who hunger

Matthew 5:7 Adj-NMP
GRK: μακάριοι οἱ ἐλεήμονες
NAS: Blessed are the merciful,
KJV: Blessed [are] the merciful: for
INT: Blessed the merciful

Matthew 5:8 Adj-NMP
GRK: μακάριοι οἱ καθαροὶ
NAS: Blessed are the pure in heart,
KJV: Blessed [are] the pure in heart:
INT: Blessed the pure

Matthew 5:9 Adj-NMP
GRK: μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί
NAS: Blessed are the peacemakers,
KJV: Blessed [are] the peacemakers: for
INT: Blessed the peacemakers

Matthew 5:10 Adj-NMP
GRK: μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι
NAS: Blessed are those
KJV: Blessed [are] they which are persecuted
INT: Blessed they who have been persecuted

Matthew 5:11 Adj-NMP
GRK: μακάριοί ἐστε ὅταν
NAS: Blessed are you when [people] insult
KJV: Blessed are ye, when
INT: Blessed are you when

Matthew 11:6 Adj-NMS
GRK: καὶ μακάριός ἐστιν ὃς
NAS: And blessed is he who
KJV: And blessed is [he], whosoever
INT: And blessed is he who

Matthew 13:16 Adj-NMP
GRK: ὑμῶν δὲ μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ
NAS: But blessed are your eyes, because
KJV: But blessed [are] your eyes,
INT: of you moreover blessed [are] the eyes

Matthew 16:17 Adj-NMS
GRK: εἶπεν αὐτῷ Μακάριος εἶ Σίμων
NAS: said to him, Blessed are you, Simon
KJV: unto him, Blessed art thou,
INT: said to him Blessed are you Simon

Matthew 24:46 Adj-NMS
GRK: μακάριος ὁ δοῦλος
NAS: Blessed is that slave whom
KJV: Blessed [is] that servant,
INT: Blessed [is] the servant

Luke 1:45 Adj-NFS
GRK: καὶ μακαρία ἡ πιστεύσασα
NAS: And blessed [is] she who believed
KJV: And blessed [is] she that believed:
INT: and blessed [is] the [one] having believed

Luke 6:20 Adj-NMP
GRK: αὐτοῦ ἔλεγεν Μακάριοι οἱ πτωχοί
NAS: He [began] to say, Blessed [are] you [who are] poor,
KJV: and said, Blessed [be ye] poor:
INT: of him said Blessed [are] the poor

Luke 6:21 Adj-NMP
GRK: μακάριοι οἱ πεινῶντες
NAS: Blessed [are] you who hunger now,
KJV: Blessed [are ye] that hunger now:
INT: Blessed [you] who hunger

Luke 6:21 Adj-NMP
GRK: ὅτι χορτασθήσεσθε μακάριοι οἱ κλαίοντες
NAS: for you shall be satisfied. Blessed [are] you who weep
KJV: ye shall be filled. Blessed [are ye] that weep
INT: for you will be filled Blessed [you] who weep

Luke 6:22 Adj-NMP
GRK: μακάριοί ἐστε ὅταν
NAS: Blessed are you when men
KJV: Blessed are ye, when
INT: Blessed are you when

Luke 7:23 Adj-NMS
GRK: καὶ μακάριός ἐστιν ὃς
NAS: Blessed is he who does not take
KJV: And blessed is [he], whosoever
INT: and blessed is who

Luke 10:23 Adj-NMP
GRK: ἰδίαν εἶπεν Μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ
NAS: privately, Blessed [are] the eyes
KJV: privately, Blessed [are] the eyes
INT: private he said Blessed [are] the eyes

Luke 11:27 Adj-NFS
GRK: εἶπεν αὐτῷ Μακαρία ἡ κοιλία
NAS: and said to Him, Blessed is the womb
KJV: unto him, Blessed [is] the womb
INT: said to him Blessed the womb

Luke 11:28 Adj-NMP
GRK: εἶπεν Μενοῦν μακάριοι οἱ ἀκούοντες
NAS: On the contrary, blessed are those
KJV: Yea rather, blessed [are] they that hear
INT: said Yes rather blessed they who hear

Luke 12:37 Adj-NMP
GRK: μακάριοι οἱ δοῦλοι
NAS: Blessed are those slaves
KJV: Blessed [are] those servants,
INT: Blessed [are] the servants

Luke 12:38 Adj-NMP
GRK: εὕρῃ οὕτως μακάριοί εἰσιν ἐκεῖνοι
NAS: [them] so, blessed are those
KJV: find [them] so, blessed are those
INT: finds [them] thus blessed are those

Luke 12:43 Adj-NMS
GRK: μακάριος ὁ δοῦλος
NAS: Blessed is that slave whom
KJV: Blessed [is] that servant,
INT: Blessed [is] the servant

Luke 14:14 Adj-NMS
GRK: καὶ μακάριος ἔσῃ ὅτι
NAS: and you will be blessed, since
KJV: thou shalt be blessed; for
INT: and blessed you will be for

Luke 14:15 Adj-NMS
GRK: εἶπεν αὐτῷ Μακάριος ὅστις φάγεται
NAS: he said to Him, Blessed is everyone who
KJV: unto him, Blessed [is] he
INT: said to him Blessed [is he] who will eat

Luke 23:29 Adj-NFP
GRK: αἷς ἐροῦσιν Μακάριαι αἱ στεῖραι
NAS: they will say, Blessed are the barren,
KJV: they shall say, Blessed [are] the barren,
INT: which they will say Blessed [are] the barren

John 13:17 Adj-NMP
GRK: ταῦτα οἴδατε μακάριοί ἐστε ἐὰν
NAS: these things, you are blessed if
KJV: ye know these things, happy are ye if
INT: these things you know blessed are you if

John 20:29 Adj-NMP
GRK: με πεπίστευκας μακάριοι οἱ μὴ
NAS: Me, have you believed? Blessed [are] they who did not see,
KJV: thou hast believed: blessed [are] they that have not
INT: me you have believed blessed [are] those not

Acts 20:35 Adj-NNS
GRK: αὐτὸς εἶπεν Μακάριόν ἐστιν μᾶλλον
NAS: said, 'It is more blessed to give than
KJV: It is more blessed to give than
INT: himself said Blessed it is more

Acts 26:2 Adj-AMS
GRK: ἥγημαι ἐμαυτὸν μακάριον ἐπὶ σοῦ
NAS: myself fortunate, King
KJV: I think myself happy, king Agrippa,
INT: I esteem myself fortunate before you

Romans 4:7 Adj-NMP
GRK: Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν
NAS: BLESSED ARE THOSE WHOSE LAWLESS DEEDS
KJV: [Saying], Blessed [are] they whose
INT: Blessed [they] of whom are forgiven

Romans 4:8 Adj-NMS
GRK: μακάριος ἀνὴρ οὗ
NAS: BLESSED IS THE MAN WHOSE
KJV: Blessed [is] the man to whom
INT: blessed [the] man to whom

Romans 14:22 Adj-NMS
GRK: τοῦ θεοῦ μακάριος ὁ μὴ
NAS: God. Happy is he who does not condemn
KJV: God. Happy [is] he that condemneth
INT: God Blessed [is] he that not

1 Corinthians 7:40 Adj-NFS-C
GRK: μακαριωτέρα δέ ἐστιν
NAS: But in my opinion she is happier if
KJV: But she is happier if she
INT: more blessed moreover she is

1 Timothy 1:11 Adj-GMS
GRK: δόξης τοῦ μακαρίου θεοῦ ὃ
NAS: gospel of the blessed God,
KJV: gospel of the blessed God,
INT: glory of the blessed God which

1 Timothy 6:15 Adj-NMS
GRK: δείξει ὁ μακάριος καὶ μόνος
NAS: time-- He who is the blessed and only
KJV: [who is] the blessed and
INT: will show the blessed and alone

Titus 2:13 Adj-AFS
GRK: προσδεχόμενοι τὴν μακαρίαν ἐλπίδα καὶ
NAS: looking for the blessed hope
KJV: Looking for that blessed hope, and
INT: awaiting the blessed hope and

James 1:12 Adj-NMS
GRK: Μακάριος ἀνὴρ ὃς
NAS: Blessed is a man who
KJV: Blessed [is] the man that
INT: Blessed [is the] man who

James 1:25 Adj-NMS
GRK: ἔργου οὗτος μακάριος ἐν τῇ
NAS: this man will be blessed in what he does.
KJV: this man shall be blessed in his
INT: of [the] work this one blessed in the

1 Peter 3:14 Adj-NMP
GRK: διὰ δικαιοσύνην μακάριοι τὸν δὲ
NAS: of righteousness, you are blessed. AND DO NOT FEAR
KJV: righteousness' sake, happy [are ye]: and
INT: on account of righteousness blessed [are you] moreover

1 Peter 4:14 Adj-NMP
GRK: ὀνόματι Χριστοῦ μακάριοι ὅτι τὸ
NAS: of Christ, you are blessed, because
KJV: of Christ, happy [are ye]; for
INT: [the] name of Christ blessed [are you] because the [spirit]

Revelation 1:3 Adj-NMS
GRK: μακάριος ὁ ἀναγινώσκων
NAS: Blessed is he who reads and those
KJV: Blessed [is] he that readeth, and
INT: Blessed [is] he that reads

Revelation 14:13 Adj-NMP
GRK: λεγούσης Γράψον Μακάριοι οἱ νεκροὶ
NAS: Write, Blessed are the dead
KJV: Write, Blessed [are] the dead
INT: saying Write Blessed [are] the dead

Revelation 16:15 Adj-NMS
GRK: ὡς κλέπτης μακάριος ὁ γρηγορῶν
NAS: a thief. Blessed is the one who stays awake
KJV: a thief. Blessed [is] he that watcheth,
INT: as a thief Blessed [is] he that watches

Revelation 19:9 Adj-NMP
GRK: μοι Γράψον Μακάριοι οἱ εἰς
NAS: to me, Write, Blessed are those
KJV: Write, Blessed [are] they which are called
INT: to me Write Blessed [are] they who to

Revelation 20:6 Adj-NMS
GRK: μακάριος καὶ ἅγιος
NAS: Blessed and holy is the one who has
KJV: Blessed and holy
INT: Blessed and holy [is]

Revelation 22:7 Adj-NMS
GRK: ἔρχομαι ταχύ μακάριος ὁ τηρῶν
NAS: quickly. Blessed is he who heeds
KJV: quickly: blessed [is] he that keepeth
INT: I am coming quickly Blessed [is] he who keeps

Revelation 22:14 Adj-NMP
GRK: Μακάριοι οἱ πλύνοντες
NAS: Blessed are those who wash
KJV: Blessed [are] they that do his
INT: Blessed [are] they that do wash

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page