2722. κατέχω (katechó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2722. κατέχω (katechó) — 18 Occurrences

Luke 4:42 V-IIA-3P
GRK: αὐτοῦ καὶ κατεῖχον αὐτὸν τοῦ
NAS: for Him, and came to Him and tried to keep Him from going away
KJV: and stayed him,
INT: him and were detaining him of the

Luke 8:15 V-PIA-3P
GRK: τὸν λόγον κατέχουσιν καὶ καρποφοροῦσιν
NAS: heart, and hold it fast, and bear fruit
KJV: the word, keep [it], and
INT: the word keep [it] and bring forth fruit

Luke 14:9 V-PNA
GRK: ἔσχατον τόπον κατέχειν
NAS: you proceed to occupy the last
KJV: with shame to take the lowest room.
INT: last place to take

John 5:4 V-IIP-3S
GRK: ᾧ δήποτε κατειχετο νοσήματι
KJV: disease he had.
INT: from whatever at the time he was held by disease

Acts 27:40 V-IIA-3P
GRK: τῇ πνεούσῃ κατεῖχον εἰς τὸν
NAS: to the wind, they were heading for the beach.
KJV: to the wind, and made toward
INT: to the wind they made for the

Romans 1:18 V-PPA-GMP
GRK: ἐν ἀδικίᾳ κατεχόντων
NAS: of men who suppress the truth
KJV: of men, who hold the truth
INT: by unrighteousness suppress

Romans 7:6 V-IIM/P-1P
GRK: ἐν ᾧ κατειχόμεθα ὥστε δουλεύειν
NAS: to that by which we were bound, so
KJV: wherein we were held; that
INT: in which we were held so that should serve

1 Corinthians 7:30 V-PPA-NMP
GRK: ὡς μὴ κατέχοντες
NAS: as though they did not possess;
KJV: as though they possessed not;
INT: as not possessing

1 Corinthians 11:2 V-PIA-2P
GRK: τὰς παραδόσεις κατέχετε
NAS: me in everything and hold firmly to the traditions,
KJV: and keep the ordinances,
INT: the traditions you keep

1 Corinthians 15:2 V-PIA-2P
GRK: ὑμῖν εἰ κατέχετε ἐκτὸς εἰ
NAS: if you hold fast the word
KJV: if ye keep in memory what
INT: to you if you hold fast unless if

2 Corinthians 6:10 V-PPA-NMP
GRK: καὶ πάντα κατέχοντες
NAS: nothing yet possessing all things.
KJV: and [yet] possessing all things.
INT: and all things possessing

1 Thessalonians 5:21 V-PMA-2P
GRK: τὸ καλὸν κατέχετε
NAS: everything [carefully]; hold fast to that which is good;
KJV: all things; hold fast that which
INT: the right hold fast

2 Thessalonians 2:6 V-PPA-ANS
GRK: νῦν τὸ κατέχον οἴδατε εἰς
NAS: And you know what restrains him now,
KJV: now ye know what withholdeth that he
INT: now that which restrains you know for

2 Thessalonians 2:7 V-PPA-NMS
GRK: μόνον ὁ κατέχων ἄρτι ἕως
NAS: he who now restrains [will do so] until
KJV: he who now letteth [will let], until
INT: only [there is] he who restrains at present until

Philemon 1:13 V-PNA
GRK: πρὸς ἐμαυτὸν κατέχειν ἵνα ὑπὲρ
NAS: I wished to keep with me, so
KJV: I would have retained with me,
INT: with myself to keep that for

Hebrews 3:6 V-ASA-1P
GRK: τέλους βεβαίαν κατάσχωμεν
NAS: we are, if we hold fast our confidence
KJV: we, if we hold fast the confidence and
INT: [the] end firm we should hold

Hebrews 3:14 V-ASA-1P
GRK: τέλους βεβαίαν κατάσχωμεν
NAS: if we hold fast the beginning
KJV: if we hold the beginning
INT: [the] end firm we should hold

Hebrews 10:23 V-PSA-1P
GRK: κατέχωμεν τὴν ὁμολογίαν
NAS: Let us hold fast the confession
KJV: Let us hold fast the profession
INT: We should hold fast to the confession

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page