σπείρεις
Englishman's Concordance
σπείρεις (speireis) — 3 Occurrences

1 Corinthians 15:36 V-PIA-2S
GRK: σὺ ὃ σπείρεις οὐ ζωοποιεῖται
NAS: That which you sow does not come to life
KJV: that which thou sowest is not
INT: you what you sow not is come to life

1 Corinthians 15:37 V-PIA-2S
GRK: καὶ ὃ σπείρεις οὐ τὸ
NAS: and that which you sow, you do not sow
KJV: that which thou sowest, thou sowest
INT: And what you sow not the

1 Corinthians 15:37 V-PIA-2S
GRK: τὸ γενησόμενον σπείρεις ἀλλὰ γυμνὸν
NAS: you sow, you do not sow the body
KJV: thou sowest, thou sowest not
INT: that will be you sow but a bare

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page