σπείραντι
Englishman's Concordance
σπείραντι (speiranti) — 1 Occurrence

Matthew 13:24 V-APA-DMS
GRK: οὐρανῶν ἀνθρώπῳ σπείραντι καλὸν σπέρμα
NAS: to a man who sowed good
KJV: unto a man which sowed good
INT: heavens a man having sown good seed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page