πορεύεσθε
Englishman's Concordance
πορεύεσθε (poreuesthe) — 7 Occurrences

Matthew 10:6 V-PMM/P-2P
GRK: πορεύεσθε δὲ μᾶλλον
NAS: but rather go to the lost sheep
KJV: But go rather to
INT: go however rather

Matthew 21:2 V-PMM/P-2P
GRK: λέγων αὐτοῖς Πορεύεσθε εἰς τὴν
NAS: saying to them, Go into the village
KJV: Saying unto them, Go into the village
INT: saying to them Go into the

Matthew 22:9 V-PMM/P-2P
GRK: πορεύεσθε οὖν ἐπὶ
NAS: Go therefore to the main
KJV: Go ye therefore into
INT: Go therefore into

Matthew 25:9 V-PMM/P-2P
GRK: καὶ ὑμῖν πορεύεσθε μᾶλλον πρὸς
NAS: there will not be enough for us and you [too]; go instead
KJV: you: but go ye rather to them
INT: and you but go rather to

Matthew 25:41 V-PMM/P-2P
GRK: ἐξ εὐωνύμων Πορεύεσθε ἀπ' ἐμοῦ
NAS: on His left, Depart from Me, accursed
KJV: the left hand, Depart from
INT: on [the] left Go from me

Acts 5:20 V-PMM/P-2P
GRK: Πορεύεσθε καὶ σταθέντες
NAS: Go, stand and speak
KJV: Go, stand and
INT: Go you and having stood

Acts 16:36 V-PMM/P-2P
GRK: οὖν ἐξελθόντες πορεύεσθε ἐν εἰρήνῃ
NAS: come out now and go in peace.
KJV: therefore depart, and go in peace.
INT: therefore having gone out depart in peace

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4198
154 Occurrences


ἐπορεύετο — 6 Occ.
ἐπορευόμην — 1 Occ.
ἐπορευόμεθα — 1 Occ.
ἐπορεύοντο — 6 Occ.
ἐπορεύθη — 11 Occ.
ἐπορεύθησαν — 5 Occ.
πεπορευμένους — 1 Occ.
πορεύεσθαι — 17 Occ.
πορεύεσθε — 7 Occ.
πορεύεται — 7 Occ.
πορεύωμαι — 2 Occ.
πορεύομαι — 8 Occ.
πορευομένη — 1 Occ.
πορευομένῳ — 1 Occ.
πορευομένων — 4 Occ.
πορευόμενοι — 7 Occ.
πορευομένοις — 1 Occ.
πορευόμενον — 2 Occ.
πορευόμενος — 3 Occ.
πορευομένου — 2 Occ.
πορευομένους — 2 Occ.
πορεύου — 16 Occ.
πορεύσῃ — 1 Occ.
πορεύσεται — 1 Occ.
πορεύσομαι — 2 Occ.
πορευσόμεθα — 1 Occ.
πορεύσονται — 1 Occ.
πορευθῇ — 1 Occ.
πορευθῆναι — 2 Occ.
πορευθῆτε — 1 Occ.
Πορεύθητι — 4 Occ.
πορευθεὶς — 8 Occ.
πορευθεῖσα — 1 Occ.
πορευθεῖσαι — 1 Occ.
Πορευθέντες — 15 Occ.
πορευθέντι — 1 Occ.
πορευθῶ — 2 Occ.
πορευθῶσιν — 1 Occ.
Additional Entries
πορείαις — 1 Occ.
πορείαν — 1 Occ.
ἐπορεύετο — 6 Occ.
ἐπορευόμην — 1 Occ.
ἐπορευόμεθα — 1 Occ.
ἐπορεύοντο — 6 Occ.
ἐπορεύθη — 11 Occ.
ἐπορεύθησαν — 5 Occ.
πεπορευμένους — 1 Occ.
πορεύεσθαι — 17 Occ.
πορεύεται — 7 Occ.
πορεύωμαι — 2 Occ.
πορεύομαι — 8 Occ.
πορευομένη — 1 Occ.
πορευομένῳ — 1 Occ.
πορευομένων — 4 Occ.
πορευόμενοι — 7 Occ.
πορευομένοις — 1 Occ.
πορευόμενον — 2 Occ.
πορευόμενος — 3 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page