ὄντος
Englishman's Concordance
ὄντος (ontos) — 15 Occurrences

Mark 8:1 V-PP-GMS
GRK: πολλοῦ ὄχλου ὄντος καὶ μὴ
INT: great [the] crowd being and not

Mark 14:3 V-PP-GMS
GRK: Καὶ ὄντος αὐτοῦ ἐν
INT: And being of him in

Mark 14:66 V-PP-GMS
GRK: Καὶ ὄντος τοῦ Πέτρου
INT: And being Peter

Luke 14:32 V-PP-GMS
GRK: αὐτοῦ πόρρω ὄντος πρεσβείαν ἀποστείλας
INT: of him far off being an embassy having sent

Luke 22:53 V-PP-GMS
GRK: καθ' ἡμέραν ὄντος μου μεθ'
INT: every day I was of me with

John 5:13 V-PP-GMS
GRK: ἐξένευσεν ὄχλου ὄντος ἐν τῷ
INT: had moved away a crowd being in the

Acts 7:5 V-PP-GNS
GRK: αὐτόν οὐκ ὄντος αὐτῷ τέκνου
INT: him not there being to him a child

Acts 14:13 V-PP-GMS
GRK: Διὸς τοῦ ὄντος πρὸ τῆς
INT: of Zeus who was before the

Acts 18:12 V-PP-GMS
GRK: δὲ ἀνθυπάτου ὄντος τῆς Ἀχαίας
INT: moreover proconsul being of Achaia

Acts 21:8 V-PP-GMS
GRK: τοῦ εὐαγγελιστοῦ ὄντος ἐκ τῶν
INT: the evangelist being of the

Acts 27:2 V-PP-GMS
GRK: τόπους ἀνήχθημεν ὄντος σὺν ἡμῖν
INT: places we set sail being with us

Acts 27:9 V-PP-GMS
GRK: διαγενομένου καὶ ὄντος ἤδη ἐπισφαλοῦς
INT: having passed and being already dangerous

Romans 5:13 V-PP-GMS
GRK: ἐλλογεῖται μὴ ὄντος νόμου
INT: is put to account not there being law

1 Corinthians 8:10 V-PP-GMS
GRK: αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος οἰκοδομηθήσεται εἰς
INT: of him weak being will be built up so as

Ephesians 2:20 V-PP-GMS
GRK: καὶ προφητῶν ὄντος ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ
INT: and prophets being [the] cornerstone himself

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1510
2479 Occurrences


ᾖ — 43 Occ.
ἤμην — 15 Occ.
ἦμεν — 8 Occ.
ἤμεθα — 5 Occ.
ἦν — 315 Occ.
ἦς — 7 Occ.
ἦσαν — 95 Occ.
ἦσθα — 2 Occ.
ἦτε — 19 Occ.
ἤτω — 2 Occ.
εἶ — 92 Occ.
εἴη — 12 Occ.
εἰμὶ — 141 Occ.
εἶναι — 126 Occ.
εἰσίν — 159 Occ.
ἔσῃ — 8 Occ.
ἔσεσθαι — 4 Occ.
Ἔσεσθε — 12 Occ.
ἐσμεν — 52 Occ.
ἔσομαι — 13 Occ.
ἐσόμενον — 1 Occ.
ἐσόμεθα — 4 Occ.
ἔσονται — 33 Occ.
ἔσται — 119 Occ.
ἐστε — 93 Occ.
ἐστί — 1 Occ.
ἐστιν — 903 Occ.
ἔστω — 12 Occ.
Ἔστωσαν — 2 Occ.
ἴσθι — 5 Occ.
ὦ — 2 Occ.
ὦμεν — 3 Occ.
ὢν — 45 Occ.
ὦσιν — 11 Occ.
ὂν — 1 Occ.
ὄντα — 19 Occ.
ὄντας — 11 Occ.
ὄντες — 26 Occ.
ὄντι — 4 Occ.
ὄντων — 6 Occ.
ὄντος — 15 Occ.
οὖσα — 6 Occ.
οὖσαι — 1 Occ.
οὖσαν — 6 Occ.
οὔσῃ — 4 Occ.
οὔσης — 6 Occ.
οὖσιν — 9 Occ.
οὐσῶν — 1 Occ.
Additional Entries
ὦ — 2 Occ.
ὦμεν — 3 Occ.
ὢν — 45 Occ.
ὦσιν — 11 Occ.
ὂν — 1 Occ.
ὄντα — 19 Occ.
ὄντας — 11 Occ.
ὄντες — 26 Occ.
ὄντι — 4 Occ.
ὄντων — 6 Occ.
οὖσα — 6 Occ.
οὖσαι — 1 Occ.
οὖσαν — 6 Occ.
οὔσῃ — 4 Occ.
οὔσης — 6 Occ.
οὖσιν — 9 Occ.
οὐσῶν — 1 Occ.
εἴπερ — 6 Occ.
εἰρηνεύετε — 3 Occ.
εἰρηνεύοντες — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page