ἔσονται
Englishman's Concordance
ἔσονται (esontai) — 33 Occurrences

Matthew 12:27 V-FI-3P
GRK: αὐτοὶ κριταὶ ἔσονται ὑμῶν
INT: they judges will be of you

Matthew 19:5 V-FI-3P
GRK: αὐτοῦ καὶ ἔσονται οἱ δύο
INT: of him and will become the two

Matthew 19:30 V-FI-3P
GRK: Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι
INT: many moreover will be first last

Matthew 20:16 V-FI-3P
GRK: Οὕτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι
INT: Thus will be the last

Matthew 24:7 V-FI-3P
GRK: βασιλείαν καὶ ἔσονται λιμοὶ καὶ
INT: kingdom and there will be famines and

Matthew 24:40 V-FI-3P
GRK: τότε ἔσονται δύο ἐν
INT: Then will be two in

Mark 10:8 V-FI-3P
GRK: καὶ ἔσονται οἱ δύο
INT: and will be the two

Mark 10:31 V-FI-3P
GRK: πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι
INT: Many however will be first last

Mark 13:8 V-FI-3P
GRK: ἐπὶ βασιλείαν ἔσονται σεισμοὶ κατὰ
INT: against kingdom there will be earthquakes throughout

Mark 13:8 V-FI-3P
GRK: κατὰ τόπους ἔσονται λιμοί ἀρχὴ
INT: throughout places there will be famines Beginnings

Mark 13:19 V-FI-3P
GRK: ἔσονται γὰρ αἱ
INT: will be [in] indeed the

Mark 13:25 V-FI-3P
GRK: οἱ ἀστέρες ἔσονται ἐκ τοῦ
INT: the stars will be out of of the

Luke 11:19 V-FI-3P
GRK: ὑμῶν κριταὶ ἔσονται
INT: of you judges will be

Luke 12:52 V-FI-3P
GRK: ἔσονται γὰρ ἀπὸ
INT: there will be indeed from

Luke 13:30 V-FI-3P
GRK: ἔσχατοι οἳ ἔσονται πρῶτοι καὶ
INT: last who will be first and

Luke 13:30 V-FI-3P
GRK: πρῶτοι οἳ ἔσονται ἔσχατοι
INT: first who will be last

Luke 17:34 V-FI-3P
GRK: τῇ νυκτὶ ἔσονται δύο ἐπὶ
INT: night there will be two [men] upon

Luke 17:35 V-FI-3P
GRK: ἔσονται δύο ἀλήθουσαι
INT: there will be Two [women] grinding

Luke 17:36 V
GRK: δύο ἔσονται ἐν τῷ
INT: Two [men] shall be in the

Luke 21:11 V-FI-3P
GRK: καὶ λοιμοὶ ἔσονται φόβητρά τε
INT: and pestilences will there be fearful sights also

Luke 21:24 V-FI-3P
GRK: πληρωθῶσιν καὶ ἔσονται καιροὶ ἐθνῶν
INT: be fulfilled and be [the] times of [the] Gentiles

Luke 21:25 V-FI-3P
GRK: καὶ ἔσονται σημεῖα ἐν
INT: And there will be signs in

John 6:45 V-FI-3P
GRK: προφήταις Καὶ ἔσονται πάντες διδακτοὶ
INT: prophets And they will be all taught

1 Corinthians 6:16 V-FI-3P
GRK: σῶμά ἐστιν Ἔσονται γάρ φησίν
INT: body is will be indeed he says

2 Corinthians 6:16 V-FI-3P
GRK: καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μου λαός
INT: and they will be to me a people

Ephesians 5:31 V-FI-3P
GRK: αὐτοῦ καὶ ἔσονται οἱ δύο
INT: of him and will be the two

2 Timothy 2:2 V-FI-3P
GRK: οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους
INT: such as competent will be also others

2 Timothy 3:2 V-FI-3P
GRK: ἔσονται γὰρ οἱ
INT: will be indeed

Hebrews 8:10 V-FI-3P
GRK: καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς
INT: and they will be me to

2 Peter 2:1 V-FI-3P
GRK: ἐν ὑμῖν ἔσονται ψευδοδιδάσκαλοι οἵτινες
INT: among you will be false teachers who

Jude 1:18 V-FI-3P
GRK: τοῦ χρόνου ἔσονται ἐμπαῖκται κατὰ
INT: time they will be mockers after

Revelation 20:6 V-FI-3P
GRK: ἐξουσίαν ἀλλ' ἔσονται ἱερεῖς τοῦ
INT: authority but they will be priests

Revelation 21:3 V-FI-3P
GRK: λαοὶ αὐτοῦ ἔσονται καὶ αὐτὸς
INT: peoples his will be and himself

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1510
2479 Occurrences


ᾖ — 43 Occ.
ἤμην — 15 Occ.
ἦμεν — 8 Occ.
ἤμεθα — 5 Occ.
ἦν — 315 Occ.
ἦς — 7 Occ.
ἦσαν — 95 Occ.
ἦσθα — 2 Occ.
ἦτε — 19 Occ.
ἤτω — 2 Occ.
εἶ — 92 Occ.
εἴη — 12 Occ.
εἰμὶ — 141 Occ.
εἶναι — 126 Occ.
εἰσίν — 159 Occ.
ἔσῃ — 8 Occ.
ἔσεσθαι — 4 Occ.
Ἔσεσθε — 12 Occ.
ἐσμεν — 52 Occ.
ἔσομαι — 13 Occ.
ἐσόμενον — 1 Occ.
ἐσόμεθα — 4 Occ.
ἔσονται — 33 Occ.
ἔσται — 119 Occ.
ἐστε — 93 Occ.
ἐστί — 1 Occ.
ἐστιν — 903 Occ.
ἔστω — 12 Occ.
Ἔστωσαν — 2 Occ.
ἴσθι — 5 Occ.
ὦ — 2 Occ.
ὦμεν — 3 Occ.
ὢν — 45 Occ.
ὦσιν — 11 Occ.
ὂν — 1 Occ.
ὄντα — 19 Occ.
ὄντας — 11 Occ.
ὄντες — 26 Occ.
ὄντι — 4 Occ.
ὄντων — 6 Occ.
ὄντος — 15 Occ.
οὖσα — 6 Occ.
οὖσαι — 1 Occ.
οὖσαν — 6 Occ.
οὔσῃ — 4 Occ.
οὔσης — 6 Occ.
οὖσιν — 9 Occ.
οὐσῶν — 1 Occ.
Additional Entries
εἰμὶ — 141 Occ.
εἶναι — 126 Occ.
εἰσίν — 159 Occ.
ἔσῃ — 8 Occ.
ἔσεσθαι — 4 Occ.
Ἔσεσθε — 12 Occ.
ἐσμεν — 52 Occ.
ἔσομαι — 13 Occ.
ἐσόμενον — 1 Occ.
ἐσόμεθα — 4 Occ.
ἔσται — 119 Occ.
ἐστε — 93 Occ.
ἐστί — 1 Occ.
ἐστιν — 903 Occ.
ἔστω — 12 Occ.
Ἔστωσαν — 2 Occ.
ἴσθι — 5 Occ.
ὦ — 2 Occ.
ὦμεν — 3 Occ.
ὢν — 45 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page