Μεθ'
Englishman's Concordance
Μεθ' (Meth') — 43 Occurrences

Matthew 1:23 Prep
GRK: ἐστιν μεθερμηνευόμενον Μεθ' ἡμῶν ὁ
KJV: is, God with us.
INT: is translated With us

Matthew 12:45 Prep
GRK: καὶ παραλαμβάνει μεθ' ἑαυτοῦ ἑπτὰ
KJV: and taketh with himself seven
INT: and takes with itself seven

Matthew 14:7 Prep
GRK: ὅθεν μεθ' ὅρκου ὡμολόγησεν
KJV: he promised with an oath
INT: Whereupon with oath he promised

Matthew 15:30 Prep
GRK: πολλοὶ ἔχοντες μεθ' ἑαυτῶν χωλούς
KJV: having with them [those that were]
INT: great having with them lame

Matthew 17:1 Prep
GRK: Καὶ μεθ' ἡμέρας ἓξ
NAS: Six days later Jesus took
KJV: And after six days
INT: And after days six

Matthew 17:17 Prep
GRK: ἕως πότε μεθ' ὑμῶν ἔσομαι
KJV: how long shall I be with you? how long
INT: how long when with you will I be

Matthew 25:3 Prep
GRK: οὐκ ἔλαβον μεθ' ἑαυτῶν ἔλαιον
KJV: no oil with them:
INT: no did take with themselves oil

Matthew 26:11 Prep
GRK: πτωχοὺς ἔχετε μεθ' ἑαυτῶν ἐμὲ
KJV: the poor always with you; but
INT: poor you have with you me

Matthew 26:29 Prep
GRK: αὐτὸ πίνω μεθ' ὑμῶν καινὸν
KJV: it new with you in
INT: it I drink with you new

Matthew 28:20 Prep
GRK: ἰδοὺ ἐγὼ μεθ' ὑμῶν εἰμὶ
KJV: I am with you alway,
INT: Behold I with you am

Mark 8:14 Prep
GRK: οὐκ εἶχον μεθ' ἑαυτῶν ἐν
KJV: they in the ship with them more than
INT: not they had [any] with them in

Mark 9:8 Prep
GRK: εἶδον ἀλλὰ μεθ' ἑαυτῶν εἰ
KJV: Jesus only with themselves.
INT: they saw except with themselves if

Mark 14:7 Prep
GRK: πτωχοὺς ἔχετε μεθ' ἑαυτῶν καὶ
KJV: ye have the poor with you always,
INT: poor you have with you and

Luke 9:49 Prep
GRK: οὐκ ἀκολουθεῖ μεθ' ἡμῶν
KJV: he followeth not with us.
INT: not he follows with us

Luke 22:15 Prep
GRK: πάσχα φαγεῖν μεθ' ὑμῶν πρὸ
KJV: this passover with you before
INT: passover to eat with you before

Luke 22:53 Prep
GRK: ὄντος μου μεθ' ὑμῶν ἐν
KJV: was daily with you in
INT: I was of me with you in

Luke 24:29 Prep
GRK: λέγοντες Μεῖνον μεθ' ἡμῶν ὅτι
KJV: saying, Abide with us: for
INT: saying Abide with us for

John 7:33 Prep
GRK: χρόνον μικρὸν μεθ' ὑμῶν εἰμὶ
KJV: while am I with you, and
INT: time a little with you I am

John 12:8 Prep
GRK: πάντοτε ἔχετε μεθ' ἑαυτῶν ἐμὲ
KJV: always ye have with you; but
INT: always you have with you me

John 13:33 Prep
GRK: ἔτι μικρὸν μεθ' ὑμῶν εἰμί
KJV: I am with you.
INT: yet a little while with you I am

John 14:9 Prep
GRK: τοσούτῳ χρόνῳ μεθ' ὑμῶν εἰμὶ
KJV: so long time with you, and yet
INT: So long a time with you am I

John 14:16 Prep
GRK: ἵνα ᾖ μεθ' ὑμῶν εἰς
KJV: that he may abide with you for
INT: that he might be with you to

John 14:30 Prep
GRK: πολλὰ λαλήσω μεθ' ὑμῶν ἔρχεται
KJV: talk much with you: for
INT: much I will speak with you comes

John 16:4 Prep
GRK: εἶπον ὅτι μεθ' ὑμῶν ἤμην
KJV: because I was with you.
INT: I said because with you I was

John 20:26 Prep
GRK: Καὶ μεθ' ἡμέρας ὀκτὼ
NAS: After eight days
KJV: And after eight days
INT: And after days eight

Acts 20:18 Prep
GRK: Ἀσίαν πῶς μεθ' ὑμῶν τὸν
KJV: I have been with you
INT: Asia how with you the

Romans 16:20 Prep
GRK: ἡμῶν Ἰησοῦ μεθ' ὑμῶν
KJV: Jesus Christ [be] with you. Amen.
INT: of us Jesus [be] with you

1 Corinthians 6:7 Prep
GRK: κρίματα ἔχετε μεθ' ἑαυτῶν διὰ
KJV: ye go to law one with another. Why
INT: lawsuits you have among one another because of

1 Corinthians 16:23 Prep
GRK: κυρίου Ἰησοῦ μεθ' ὑμῶν
KJV: Jesus Christ [be] with you.
INT: Lord Jesus [be] with you

2 Corinthians 13:11 Prep
GRK: εἰρήνης ἔσται μεθ' ὑμῶν
KJV: peace shall be with you.
INT: peace will be with you

Philippians 4:9 Prep
GRK: εἰρήνης ἔσται μεθ' ὑμῶν
KJV: of peace shall be with you.
INT: of peace will be with you

Colossians 4:18 Prep
GRK: ἡ χάρις μεθ' ὑμῶν ἀμήν
KJV: bonds. Grace [be] with you. Amen.
INT: Grace [be] with you Amen

1 Thessalonians 5:28 Prep
GRK: Ἰησοῦ Χριστοῦ μεθ' ὑμῶν ἀμήν
KJV: Jesus Christ [be] with you. Amen.
INT: Jesus Christ [be] with you Amen

2 Thessalonians 1:7 Prep
GRK: θλιβομένοις ἄνεσιν μεθ' ἡμῶν ἐν
KJV: who are troubled rest with us, when
INT: are oppressed repose with us at

1 Timothy 6:21 Prep
GRK: Ἡ χάρις μεθ' ὑμῶν ἀμήν
KJV: the faith. Grace [be] with thee. Amen.
INT: Grace [be] with you Amen

2 Timothy 4:22 Prep
GRK: ἡ χάρις μεθ' ὑμῶν ἀμήν
KJV: spirit. Grace [be] with you. Amen.
INT: Grace [be] with you Amen

Hebrews 13:23 Prep
GRK: Τιμόθεον ἀπολελυμένον μεθ' οὗ ἐὰν
KJV: is set at liberty; with whom,
INT: Timothy has been released with whom if

1 John 1:3 Prep
GRK: κοινωνίαν ἔχητε μεθ' ἡμῶν καὶ
KJV: may have fellowship with us: and
INT: fellowship might have with us and

1 John 2:19 Prep
GRK: μεμενήκεισαν ἂν μεθ' ἡμῶν ἀλλ'
KJV: [no doubt] have continued with us:
INT: they would have remained anyhow with us but

1 John 4:17 Prep
GRK: ἡ ἀγάπη μεθ' ἡμῶν ἵνα
KJV: Herein is our love made perfect,
INT: love with us that

2 John 1:2 Prep
GRK: ἡμῖν καὶ μεθ' ἡμῶν ἔσται
KJV: and shall be with us for
INT: us and with us will be

2 John 1:3 Prep
GRK: ἔσται μεθ' ἡμῶν χάρις
KJV: Grace be with you, mercy,
INT: will be with us grace

Revelation 17:2 Prep
GRK: μεθ' ἧς ἐπόρνευσαν
KJV: With whom the kings
INT: with whom committed sexual immorality

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page