μέλλων
Englishman's Concordance
μέλλων (mellōn) — 10 Occurrences

Matthew 11:14 V-PPA-NMS
GRK: Ἠλίας ὁ μέλλων ἔρχεσθαι
KJV: Elias, which was for to come.
INT: Elijah who is about to come

Matthew 20:17 V-PPA-NMS
GRK: καὶ Μέλλων δὲ ἀναβαίνων
NAS: As Jesus was about to go
INT: and [as] was moreover going up

Luke 22:23 V-PPA-NMS
GRK: ὁ τοῦτο μέλλων πράσσειν
NAS: which one of them it might be who was going to do
KJV: them it was that should do this thing.
INT: who this was about to do

Luke 24:21 V-PPA-NMS
GRK: ἐστιν ὁ μέλλων λυτροῦσθαι τὸν
NAS: But we were hoping that it was He who was going to redeem
KJV: he which should have redeemed
INT: it is who is about to redeem

John 12:4 V-PPA-NMS
GRK: αὐτοῦ ὁ μέλλων αὐτὸν παραδιδόναι
NAS: of His disciples, who was intending to betray
KJV: [son], which should betray
INT: of him who was about him to betray

Acts 20:7 V-PPA-NMS
GRK: διελέγετο αὐτοῖς μέλλων ἐξιέναι τῇ
NAS: [began] talking to them, intending to leave
KJV: unto them, ready to depart
INT: talked to them about to depart on the

Acts 20:13 V-PPA-NMS
GRK: διατεταγμένος ἦν μέλλων αὐτὸς πεζεύειν
NAS: he had arranged it, intending himself
KJV: appointed, minding himself
INT: he had arranged he is being about himself to go on foot

Acts 21:37 V-PPA-NMS
GRK: Μέλλων τε εἰσάγεσθαι
NAS: As Paul was about to be brought
KJV: And as Paul was to be led into
INT: being about moreover to be brought

Acts 26:2 V-PPA-NMS
GRK: ἐπὶ σοῦ μέλλων σήμερον ἀπολογεῖσθαι
NAS: Agrippa, that I am about to make my defense
KJV: Agrippa, because I shall answer for myself
INT: before you being about today to make defense

Hebrews 8:5 V-PPA-NMS
GRK: κεχρημάτισται Μωυσῆς μέλλων ἐπιτελεῖν τὴν
NAS: was warned [by God] when he was about to erect
KJV: was admonished of God when he was about to make
INT: was divinely instructed Moses being about to complete the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page