Μαριὰμ
Englishman's Concordance
Μαριὰμ (Mariam) — 27 Occurrences

Matthew 13:55 N
GRK: αὐτοῦ λέγεται Μαριὰμ καὶ οἱ
NAS: called Mary, and His brothers,
KJV: mother called Mary? and his
INT: of him called Mary and the

Matthew 27:61 N
GRK: δὲ ἐκεῖ Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ
NAS: And Mary Magdalene was there,
KJV: there was Mary Magdalene, and
INT: moreover there Mary Magdalene

Matthew 28:1 N-NFS
GRK: σαββάτων ἦλθεν Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ
NAS: [day] of the week, Mary Magdalene
KJV: came Mary Magdalene
INT: of [the] week came Mary Magdalene

Luke 1:27 N
GRK: τῆς παρθένου Μαριάμ
NAS: and the virgin's name was Mary.
KJV: the virgin's name [was] Mary.
INT: of the virgin [was] Mary

Luke 1:30 N
GRK: Μὴ φοβοῦ Μαριάμ εὗρες γὰρ
NAS: to her, Do not be afraid, Mary; for you have found
KJV: Fear not, Mary: for thou hast found
INT: not Fear Mary you have found indeed

Luke 1:34 N
GRK: εἶπεν δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν
NAS: Mary said to the angel,
KJV: Then said Mary unto the angel,
INT: said moreover Mary to the

Luke 1:38 N
GRK: εἶπεν δὲ Μαριάμ Ἰδοὺ ἡ
NAS: And Mary said, Behold,
KJV: And Mary said, Behold
INT: said moreover Mary Behold the

Luke 1:39 N
GRK: Ἀναστᾶσα δὲ Μαριὰμ ἐν ταῖς
NAS: at this time Mary arose and went
KJV: And Mary arose in
INT: having risen up moreover Mary in the

Luke 1:46 N
GRK: Καὶ εἶπεν Μαριάμ Μεγαλύνει ἡ
NAS: And Mary said: My soul
KJV: And Mary said, My
INT: And said Mary Magnifies the

Luke 1:56 N
GRK: Ἔμεινεν δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῇ
NAS: And Mary stayed with her about
KJV: And Mary abode with
INT: abode moreover Mary with her

Luke 2:5 N
GRK: ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ τῇ ἐμνηστευμένῃ
NAS: along with Mary, who was engaged
KJV: To be taxed with Mary his espoused
INT: to register with Mary who was betrothed

Luke 2:16 N
GRK: τήν τε Μαριὰμ καὶ τὸν
NAS: and found their way to Mary and Joseph,
KJV: and found Mary, and Joseph,
INT: both Mary and

Luke 2:19 N-NFS
GRK: ἡ δὲ Μαριὰμ πάντα συνετήρει
NAS: But Mary treasured all
KJV: But Mary kept all
INT: but Mary all was treasuring up

Luke 2:34 N
GRK: εἶπεν πρὸς Μαριὰμ τὴν μητέρα
NAS: them and said to Mary His mother,
KJV: said unto Mary his mother,
INT: said to Mary the mother

Luke 10:39 N
GRK: ἀδελφὴ καλουμένη Μαριάμ ἣ καὶ
NAS: a sister called Mary, who was seated
KJV: a sister called Mary, which also
INT: a sister called Mary who also

Luke 10:42 N
GRK: ἢ ἑνός Μαριὰμ γὰρ τὴν
NAS: is necessary, for Mary has chosen
KJV: and Mary hath chosen
INT: and one thing Mary indeed the

John 11:2 N
GRK: ἦν δὲ Μαριὰμ ἡ ἀλείψασα
NAS: It was the Mary who anointed the Lord
KJV: (It was [that] Mary which anointed
INT: It was moreover Mary having anointed

John 11:19 N
GRK: Μάρθαν καὶ Μαριὰμ ἵνα παραμυθήσωνται
NAS: to Martha and Mary, to console
KJV: Martha and Mary, to comfort
INT: Martha and Mary that they might console

John 11:20 N
GRK: ὑπήντησεν αὐτῷ Μαριὰμ δὲ ἐν
NAS: went to meet Him, but Mary stayed
KJV: him: but Mary sat [still] in
INT: met him Mary however in

John 11:28 N
GRK: καὶ ἐφώνησεν Μαριὰμ τὴν ἀδελφὴν
NAS: and called Mary her sister,
KJV: and called Mary her sister
INT: and called Mary the sister

John 11:31 N
GRK: ἰδόντες τὴν Μαριὰμ ὅτι ταχέως
NAS: her, when they saw that Mary got
KJV: when they saw Mary, that
INT: having seen Mary that quickly

John 11:32 N
GRK: ἡ οὖν Μαριὰμ ὡς ἦλθεν
NAS: Therefore, when Mary came where
KJV: Then when Mary was come where
INT: Therefore Mary when she came

John 11:45 N
GRK: πρὸς τὴν Μαριὰμ καὶ θεασάμενοι
NAS: who came to Mary, and saw
KJV: came to Mary, and had seen
INT: to Mary and having seen

John 12:3 N
GRK: ἡ οὖν Μαριὰμ λαβοῦσα λίτραν
NAS: Mary then took
KJV: Then took Mary a pound of ointment
INT: Therefore Mary having taken a litra

John 20:16 N
GRK: αὐτῇ Ἰησοῦς Μαριάμ στραφεῖσα ἐκείνη
NAS: said to her, Mary! She turned
KJV: saith unto her, Mary. She turned
INT: to her Jesus Mary having turned around she

John 20:18 N
GRK: ἔρχεται Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ
NAS: Mary Magdalene came,
KJV: Mary Magdalene came
INT: Comes Mary Magdalene

Acts 1:14 N
GRK: γυναιξὶν καὶ Μαριὰμ τῇ μητρὶ
NAS: with [the] women, and Mary the mother
KJV: and Mary the mother
INT: women and Mary the mother

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page