καθαρίσθητι
Englishman's Concordance
καθαρίσθητι (katharisthēti) — 3 Occurrences

Matthew 8:3 V-AMP-2S
GRK: λέγων Θέλω καθαρίσθητι καὶ εὐθέως
NAS: I am willing; be cleansed. And immediately
KJV: I will; be thou clean. And
INT: saying I am willing be you cleansed And immediately

Mark 1:41 V-AMP-2S
GRK: αὐτῷ Θέλω καθαρίσθητι
NAS: to him, I am willing; be cleansed.
KJV: unto him, I will; be thou clean.
INT: to him I will be you cleansed

Luke 5:13 V-AMP-2S
GRK: λέγων Θέλω καθαρίσθητι καὶ εὐθέως
NAS: I am willing; be cleansed. And immediately
KJV: I will: be thou clean. And
INT: saying I will be you cleansed And immediately

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page