γυναῖκας
Englishman's Concordance
γυναῖκας (gynaikas) — 11 Occurrences

Matthew 19:8 N-AFP
GRK: ἀπολῦσαι τὰς γυναῖκας ὑμῶν ἀπ'
NAS: you to divorce your wives; but from the beginning
KJV: to put away your wives: but from
INT: to divorce the wives of you from [the]

Acts 8:3 N-AFP
GRK: ἄνδρας καὶ γυναῖκας παρεδίδου εἰς
NAS: off men and women, he would put
KJV: men and women committed [them] to
INT: men and women delivered [them] up to

Acts 9:2 N-AFP
GRK: τε καὶ γυναῖκας δεδεμένους ἀγάγῃ
NAS: men and women, he might bring
KJV: or women, he might bring them
INT: both and women having bound he might bring [them]

Acts 13:50 N-AFP
GRK: τὰς σεβομένας γυναῖκας τὰς εὐσχήμονας
NAS: the devout women of prominence
KJV: honourable women, and
INT: the worshipping women honorable

Acts 22:4 N-AFP
GRK: τε καὶ γυναῖκας
NAS: both men and women into prisons,
KJV: men and women.
INT: both and women

1 Corinthians 7:29 N-AFP
GRK: οἱ ἔχοντες γυναῖκας ὡς μὴ
NAS: who have wives should be as though
KJV: both they that have wives be as though
INT: those having wives as not

Ephesians 5:25 N-AFP
GRK: ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας καθὼς καὶ
NAS: love your wives, just
KJV: love your wives, even as Christ
INT: love the wives even as also

Ephesians 5:28 N-AFP
GRK: τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας ὡς τὰ
NAS: their own wives as their own
KJV: to love their wives as their own
INT: the of themselves wives as the

Colossians 3:19 N-AFP
GRK: ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας καὶ μὴ
NAS: love your wives and do not be embittered
KJV: Husbands, love [your] wives, and be
INT: love the wives and not

1 Timothy 2:9 N-AFP
GRK: Ὡσαύτως καὶ γυναῖκας ἐν καταστολῇ
NAS: Likewise, [I want] women to adorn
KJV: also, that women adorn
INT: in like manner also women in apparel

1 Timothy 3:11 N-AFP
GRK: γυναῖκας ὡσαύτως σεμνάς
NAS: Women [must] likewise [be] dignified,
KJV: Even so [must their] wives [be] grave,
INT: Women in like manner dignified

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page