ἐτέλεσεν
Englishman's Concordance
ἐτέλεσεν (etelesen) — 5 Occurrences

Matthew 7:28 V-AIA-3S
GRK: ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς
INT: it came to pass when had finished Jesus

Matthew 11:1 V-AIA-3S
GRK: ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus had finished giving instructions
KJV: Jesus had made an end of commanding
INT: it came to pass when had finished Jesus

Matthew 13:53 V-AIA-3S
GRK: ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus had finished these
KJV: Jesus had finished these
INT: it came to pass when had finished Jesus

Matthew 19:1 V-AIA-3S
GRK: ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς
NAS: When Jesus had finished these words,
KJV: Jesus had finished these
INT: it came to pass when had finished Jesus

Matthew 26:1 V-AIA-3S
GRK: ΕΓΕΝΕΤΟ ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς
NAS: When Jesus had finished all these
KJV: when Jesus had finished all these
INT: it came to pass when had finished Jesus

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page