ἐροῦσίν
Englishman's Concordance
ἐροῦσίν (erousin) — 5 Occurrences

Matthew 7:22 V-FIA-3P
GRK: πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν
KJV: Many will say to me in
INT: Many will say to me on

Luke 17:21 V-FIA-3P
GRK: οὐδὲ ἐροῦσιν Ἰδοὺ ὧδε
KJV: Neither shall they say, Lo here!
INT: nor will they say Behold here

Luke 17:23 V-FIA-3P
GRK: καὶ ἐροῦσιν ὑμῖν Ἰδοὺ
KJV: [it].And they shall say to you, See
INT: And they will say to you Behold

Luke 23:29 V-FIA-3P
GRK: ἐν αἷς ἐροῦσιν Μακάριαι αἱ
KJV: the which they shall say, Blessed
INT: in which they will say Blessed [are] the

1 Corinthians 14:23 V-FIA-3P
GRK: ἄπιστοι οὐκ ἐροῦσιν ὅτι μαίνεσθε
KJV: will they not say that ye are mad?
INT: unbelievers not will they say that you are mad

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page