ἔρημον
Englishman's Concordance
ἔρημον (erēmon) — 13 Occurrences

Matthew 4:1 Adj-AFS
GRK: εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ
NAS: up by the Spirit into the wilderness to be tempted
KJV: into the wilderness to be tempted
INT: into the wilderness by the

Matthew 11:7 Adj-AFS
GRK: εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι κάλαμον
NAS: did you go out into the wilderness to see?
KJV: out into the wilderness to see?
INT: into the wilderness to look at a reed

Matthew 14:13 Adj-AMS
GRK: πλοίῳ εἰς ἔρημον τόπον κατ'
NAS: in a boat to a secluded place
KJV: ship into a desert place apart:
INT: boat to a secluded place apart

Mark 1:12 Adj-AFS
GRK: εἰς τὴν ἔρημον
NAS: impelled Him [to] [go] out into the wilderness.
KJV: him into the wilderness.
INT: into the wilderness

Mark 1:35 Adj-AMS
GRK: ἀπῆλθεν εἰς ἔρημον τόπον κἀκεῖ
NAS: up, left [the house], and went away to a secluded place,
KJV: into a solitary place,
INT: departed into solitary a place and there

Mark 6:31 Adj-AMS
GRK: ἰδίαν εἰς ἔρημον τόπον καὶ
NAS: by yourselves to a secluded place
KJV: apart into a desert place, and
INT: own to [a] solitary place and

Mark 6:32 Adj-AMS
GRK: πλοίῳ εἰς ἔρημον τόπον κατ'
NAS: in the boat to a secluded place
KJV: into a desert place
INT: boat into solitary a place by

Luke 4:42 Adj-AMS
GRK: ἐπορεύθη εἰς ἔρημον τόπον καὶ
NAS: and went to a secluded place;
KJV: and went into a desert place: and
INT: he went into a solitary place and

Luke 7:24 Adj-AFS
GRK: εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι κάλαμον
NAS: did you go out into the wilderness to see?
KJV: into the wilderness for to see?
INT: into the wilderness to look at a reed

Acts 21:38 Adj-AFS
GRK: εἰς τὴν ἔρημον τοὺς τετρακισχιλίους
NAS: of the Assassins out into the wilderness?
KJV: into the wilderness four thousand
INT: into the wilderness the four thousand

Revelation 12:6 Adj-AFS
GRK: εἰς τὴν ἔρημον ὅπου ἔχει
NAS: fled into the wilderness where
KJV: into the wilderness, where
INT: into the wilderness where she has

Revelation 12:14 Adj-AFS
GRK: εἰς τὴν ἔρημον εἰς τὸν
NAS: that she could fly into the wilderness to her place,
KJV: into the wilderness, into
INT: into the wilderness into the

Revelation 17:3 Adj-AMS
GRK: με εἰς ἔρημον ἐν πνεύματι
NAS: in the Spirit into a wilderness; and I saw
KJV: into the wilderness: and
INT: me to a wilderness in [the] Spirit

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page